Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Brodnica  / Struktura organizacyjna  / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wiesława Jaranowska
Kierownik
tel./fax. (056) 49 549 90
(056) 49 549 91
e-mail: gops@brodnica.ug.gov.pl


Opis działalności:       
Załącznik do uchwały nr XXXIV/166/06 Rady Gminy Brodnica z dnia 4 kwietnia 2006r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, zwany dalej „Ośrodkiem", działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami);
4) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 85, poz. 732 z późniejszymi zmianami);
5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami);
6) ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami );
7) niniejszego statutu.

§2

1. Ośrodek działa na terenie Gminy Brodnica.
2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy o statusie jednostki budżetowej. 3.Ośrodek posiada siedzibę w Brodnicy.

Rozdział 2

Podstawowe cele i zadania Ośrodka

§3

Ośrodek realizuje zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym i zlecone z zakresu administracji rządowej.

§4

1. Do zadań własnych Ośrodka należy :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy :
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

3.Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy :
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

§5

Ośrodek realizuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej określone przez Radę Gminy w oparciu o rozeznane potrzeby mieszkańców, opracowując i wdrażając lokalne programy pomocy społecznej.

§6

Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Rozdział III Organizacja Ośrodka

§7

1. Ośrodkiem kieruje odpowiedzialny za całokształt pracy Kierownik, który upoważniony jest do reprezentowania Ośrodka na zewnątrz.
2. Kierownik działając na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Brodnica wydaje decyzje administracyjne z zakresu:
1) pomocy społecznej należących do właściwości gminy;
2) świadczeń rodzinnych do postępowania w sprawach tych świadczeń;
3) postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawie zaliczki alimentacyjnej w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zaliczek alimentacyj nych;
4) dodatków mieszkaniowych.
3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Brodnica sprawozdanie z rocznej działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
4. Na wniosek Kierownika Ośrodka może być udzielone upoważnienie innemu pracownikowi do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wymienionym w ust. 2.
5. Kierownik działając z upoważnienia Wójta Gminy Brodnica uprawniony jest do zawierania umów cywilno-prawnych.

§8

l. Szczegółową organizację Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Kierownika Ośrodka po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
2. Zakres uprawnień i obowiązków pracowników określa Kierownik Ośrodka.

§9

1. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Pracodawcą dla pracowników Ośrodka jest Kierownik.
3. Zasady pracy poszczególnych stanowisk normuje i określa Regulamin Pracy Ośrodka nadawany przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział IV Gospodarka finansowa

§10

1. Działalność Ośrodka jest finansowana :
1) z budżetu Gminy;
2) z budżetu Państwa;
3) ze środków pozabudżetowych.
2. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
4. Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe oraz otrzymywać pomoc rzeczową z innych źródeł zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział V Nadzór i kontrola

§11

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej pracownicy Ośrodka kierują się zasadą ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń stosując się w tym zakresie do postanowień ustawy o ochronie danych osobowych.

§12

Organy Gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością Ośrodka w sposób i w trybie określonym przepisami prawa.

§13

Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka, w zakresie określonym w przepisach prawa.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§14

Zmiany w Statucie Ośrodka dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin2250
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@