Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Brodnica  / Struktura organizacyjna  / Gimnazjum w Szczuce
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Gimnazjum w Szczuce Gimnazjum w Szczuce

Piotr Tęgowski
Dyrektor
tel. (056) 49-812-93
e-mail: spszczuka@poland.com


Opis działalności:
STATUT GIMNAZJUM.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 r. nr 14, poz. 131).

Nazwa szkoły.

§ 1.
Szkoła nosi nazwę Publiczne Gimnazjum w Szczuce.
§ 2.
Siedzibą gimnazjum jest wieś Szczuka.
§ 3.
Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu „Publiczne Gimnazjum w Szczuce. Na pieczątkach i stemplach może być używany skrót nazwy.
§ 4.
Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Imię gimnazjum powinno być związane z regionem oraz kierunkiem pracy dydaktycznej lub wychowawczej tegoż gimnazjum.

Inne informacje o szkole.
§ 5.
1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Brodnica.
2. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.
3. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz ferii i przerw określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów.
5. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazówkami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Obywatelskich i Publicznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a ratyfikowanej przez Polskę.

Cele i zadania szkoły.
§ 6.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustaw, z wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej odrębnymi przepisami w szczególności:
1.) wprowadza ucznia w świat wiedzy naukowej ujmowanej dyscyplinarnie, która umożliwia dalsze kształcenie,
2.) wdraża uczniów do samodzielności,
3.) pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku edukacji,
4.) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
5.) przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym,
6.) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
7.) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

2. W celu prawidłowej realizacji zadań statutowych wewnątrz rady pedagogicznej tworzy się zespoły nauczycielskie. Zasady i tryb tworzenia zespołów winien być określony w regulaminie rady pedagogicznej.
3. Wewnętrzny system oceniania zgodny z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.
4. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradnią rodzinną, a także różnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
5. Dla uczniów niepełnosprawnych szkoła organizuje opiekę i kontynuację kształcenia zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni orzekającej daną formę kształcenia
6. Dla uczniów z zainteresowaniami, potrzebami rozwojowymi oraz wymagających wyrównania szans i wspierania możliwości rozwojowych szkoła może organizować zajęcia dodatkowe w ramach godzin do dyspozycji dyrektora lub dodatkowych w miarę możliwości finansowych szkoły.
7. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego na zasadach i w formach ustalonych przez organy szkoły.
8. Uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych szkoła organizuje potrzebną pomoc i wsparcie w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych i rzeczowych poprzez:
1). dożywianie w szkole,
2) stypendia socjalne,
3) udostępnienie podręczników szkolnych,
4) pomoc w uzyskiwaniu zapomóg socjalnych,
5) organizowanie akcji charytatywnych,
6) inne działania w zależności od zaistniałych sytuacji losowych.
9. Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumowania świata.
10. Rozwija i przekształca spontaniczną motywacje poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania działań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.
11.Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.
12. Umacnia wiarę dziecka we własne siły w zdolność osiągania wartościowych i twórczych celów.
13. Rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fałszywych.
14. Kształtuje umiejętności dbania o własne ciało zdrowie i sprawność fizyczną wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
15. Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.
16. Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, regionalnej, historycznej, etnicznej i narodowej.
17. Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.
18. Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
19. Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.
20. Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans.
21. Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
22. Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

§ 7.
Program wychowawczy gimnazjum, o którym mowa w §6 ust. 1 uchwala rada
pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
stanowi on załącznik do niniejszego statutu.

§ 8.
1. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy a także wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych.
2. Umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej poprzez:
a. organizowanie lekcji religii i etyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. organizuje na wniosek rodziców zajęcia dla uczniów innych wyznań i narodowości, zgodnie z właściwymi przepisami.
c. zapewnienie uczniom nie uczęszczających na lekcje religii właściwej opieki,
d. szkoła udziela uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez prowadzenie obserwacji przez wychowawcę celem wczesnego ujawnienia defektów psychologiczno – fizycznych, następnie kierować ucznia do poradni specjalistycznych oraz organizowanie zajęć terapeutycznych i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,
e. szkoła organizuje dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi nauczanie indywidualne, nauczanie zindywidualizowane, zajęcia gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej oraz zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów za zgodą wychowawcy i rodziców organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego.

§ 9.
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz realizuje zasady promocji i ochrony
poprzez:
1. Współpracę z policja, sądem dla nieletnich, lekarzem.
2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
3. Nauczyciel, wychowawca przebywa z uczniem od początku do końca lekcji (zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych).
4. Nauczyciel i wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych, biwaków, wycieczek przedmiotowych, rajdów, zawodów szkolnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami).
5. W trakcie wycieczek, biwaków organizowanych przez szkołę kierownik przydziela wychowawcom lub innym osobom posiadającym uprawnienie do sprawowania opieki, imienny wykaz uczniów do bezpośredniej opieki.
6. Uczestnicy wycieczek (biwaków) zapoznają się z obowiązującym regulaminem związanym z respektowaniem zasad bezpieczeństwa i potwierdzają to własnoręcznym podpisem.
7. Uczniowie Szkoły mogą uczestniczyć w wycieczkach zagranicznych organizowanych przez firmy turystyczne – opiekunami uczniów mogą być nauczyciele Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie organizowania i prowadzenia wycieczek zagranicznych.
8. Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur na wyznaczonym stanowisku od początku do końca przerwy i wypełnia zadania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem – przyjętym przez Radę Pedagogiczną.
9. Realizację zadań w ramach edukacji prozdrowotnej i ekologicznej.
10. Rozwijanie wrażliwości na wszystkie problemy środowiska, dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku oraz ich wartościowanie.
11. Przygotowanie do życia w rodzinie i akceptowanie wartości rodziny, macierzyństwa, ojcostwa, koleżeństwa i przyjaźni.
12. Poznawanie specyfiki swojego regionu oraz wartości kulturowych wspólnoty lokalnej.
13. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
14. Realizuje bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
15. Realizuje ustalone przez MEN regulaminy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
16. Szkoła posiada własny program wychowawczy oraz wewnętrzny system oceniania stanowiące załączniki statutu.

Organy szkoły.
§ 10
1. Organami szkoły są :
1.) dyrektor szkoły,
2.) rada pedagogiczna,
3.) rada rodziców,
4.) samorząd uczniowski,
2. Dyrektor szkoły w szczególności :
1.) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2.) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3.) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4.) jest przewodniczącym rady pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5.) wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o odrębne przepisy,
6.) przedkłada do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programy szkoły i projekty rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
7.) przyjmuje uczniów do szkoły,
8.) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu, regulaminu szkoły i innych przepisów prawa szkolnego,
9.) jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
10.) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
11.) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
12.) premiuje i nagradza pracowników zgodnie z regulaminem premiowania,
13.) przyznaje nagrody dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz wnioskuje o inne nagrody określone przepisami oświatowymi,
14.) sprawuje nadzór nad obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły,
15.) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
4. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) goście zaproszeni przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
1.) zatwierdzanie programu szkoły i planów pracy szkoły,
2.) zatwierdzani dotyczących szkoły podanych przez dyrektora na ogólnych zebraniach rodziców,
2.) uzyskiwania w czasie przerw lekcyjnych, przed i po zakończeniu lekcji od nauczycieli i wychowawcy rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
12. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wyboru i działania organów samorządu reguluje regulamin uczniowski uchwalony przez ogól uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym. Regulamin uczniów nie może być sprzeczny ze statutem.
13. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów takich jak:
1.) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i stawianymi wymogami,
2.) prawo do jawnej i umotywowanej oceny z przedmiotów i zachowania,
3.) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
4.) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który został zatwierdzony przez Rade Pedagogiczną,
5.) mają prawo występować o zmianę oceny z przedmiotów i zachowania,
6.) mogą występować z propozycjami wyróżnień, nagród i kar dla uczniów,
7.) samorząd uczniowski współpracuje z radą rodziców a jego przedstawiciele maja prawo brać udział w jego posiedzeniach,
8.) przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej,
9.) samorząd uczniowski może gromadzić własne fundusze,
10.) wyraża opinie w sprawie oceny pracy zawodowej nauczyciela.

§11.
1. Organy szkoły mają zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji.
2. Organy szkoły współdziałają z sobą informując się wzajemnie o podejmowanych uchwałach.
3. Na zaproszenie przewodniczącego organu przedstawiciele pozostałych organów mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach z głosem doradczym.
4. Organem decydującym w sporach między organami jest dyrektor szkoły.
5. W przypadku gdy strona sporu jest dyrektor szkoły, to na pisemny wniosek jednego z organów będących w sporze – problem bada i rozstrzyga organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny w ramach kompetencji.

Organizacja szkoły.

§ 12.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą zadań edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§13.
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym
planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy,
dopuszczonych do użytku szkolnego. Liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie
wynosić 26.
§14.
1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz
na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

§15 .
Organizację stałych i obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład
zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§16.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie.

§ 17.
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, koła
zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
2. Liczba uczestników zespołów i kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

§ 18.
1. Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po
rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów ), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 19.
1. W celu realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno –
wychowawczych szkoły, zapewnienia warunków do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie w szkole działa biblioteka, która jest szkolną pracownią.
2. Z biblioteki mogą korzystać : uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby.
3. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, korzystania z biblioteki, godziny pracy umożliwiające dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu określa regulamin biblioteki szkolnej przyjęty uchwałą rady pedagogicznej.
4. Zakres czynności dla nauczycieli bibliotekarzy ustala dyrektor szkoły.
5. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
6.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy :
1.) w zakresie prac organizacyjno – technicznych :
a.) gromadzenie zbiorów,
b.) ewidencja materiałów bibliotecznych,
c.) selekcja księgozbioru,
d.) rozmieszczenie i porządkowanie zbiorów,
e.) opracowanie książek,
f.) warsztat informacyjny biblioteki.
2.) w zakresie pracy pedagogicznej :
a.) udostępnianie zbiorów,
b.) działalność informacyjna biblioteki szkolnej,
c.) przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
d.) prowadzenie różnych form wizualnej propagandy książki i czytelnictwa,
e.) organizowanie imprez inspirujących czytelnictwo i rozwijanie kultury czytelniczej,
f.) podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły.
§ 20.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie )
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za
jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcącym nauczycieli lub
szkołą wyższą.
§ 21.
1. Każda zorganizowana forma zajęć poza terenem szkoły musi być odnotowana w
zeszycie wyjść przez nauczyciela – wychowawcę prowadzącego zajęcia.
2. Organizacja wycieczek szkolnych odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.
3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do opracowania dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.

§ 22.
1. Dla uczniów gimnazjum, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na
dojazd do szkoły lub czas pracy ich rodziców, szkoła organizuje świetlicę.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa
wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie 25 uczniów.
3. Zasady korzystania ze świetlicy reguluje obowiązujący regulamin świetlicy.


Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 23.
1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 24.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Zadania i obowiązki nauczycieli dotyczą w szczególności :
1.) poprawności merytorycznej i metodycznej realizowanych treści programowych,
2.) zaangażowania zawodowego nauczyciela, w tym w opracowywaniu treści programowych i dydaktycznych, zainteresowania uczniem i jego środowiskiem, nawiązywania współpracy z rodzicami,
3.) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
4.) realizowania ścieżek edukacyjnych,
5.) aktywności w doskonaleniu zawodowym,
6.) przestrzegania porządku pracy ( punktualność, regulamin pracy, przepisy BHP, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji ),
7.) dbałości o dobro szkoły i jej mienia, przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
8.) wykonywania poleceń i zarządzeń dyrektora gimnazjum,
9.) pełnienia dyżurów nauczycielskich zgodnie z regulaminem i harmonogramem,
10.) przestrzegania zasad współżycia społecznego.
3. Uprawnienia nauczycieli dotyczą :
1.) podejmowania decyzji w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2.) w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub zespołu podejmowania decyzji o treści programu koła lub zespołu,
3.) ustalenia oceny bieżącej, semestralnej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów,
4.) prawa zgłoszenia do wychowawcy klasy uwag dotyczących zachowania uczniów,
5.) prawa wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
4. Nauczyciel odpowiada :
1.) służbowo przed dyrektorem i organem prowadzącym szkołę za :
a.) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działa,
b.) stan izby lekcyjnej, sprzętów oraz środków dydaktycznych mu powierzonych.
2.) służbowo przed władzami szkoły – ewentualnie cywilnie lub karnie za :
a.) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie powierzonych mu dyżurów,
b.) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
c.) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 25.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust.2 należy w szczególności :
1.) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrz – szkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
2.) udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły,
3.) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
4.) przygotowanie projektu programu wychowawczego gimnazjum

§ 26.
1. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wprowadza się zasadę prowadzenia klasy przez jednego wychowawcę w całym cyklu edukacyjnym.
3. Zadania nauczycielowi wychowawcy powierza dyrektor szkoły, określając przydział w arkuszu organizacji szkoły.
4. Zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności :
1.) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2.) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3.) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi uczniami społeczności szkolnej.
5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4 wychowawca :
1.) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2.) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,
3.) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
4.) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale ) uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych którym potrzebna jest indywidualna opieka,
5.) ustala oceny z zachowania swoich wychowanków,
6.) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów,
7.) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia.
6. Odpowiada identycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego :
1.) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiągane cele wychowania w swojej klasie ( grupie ),
2.) za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków, będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,
3.) za prawidłowość dokumentacji szkolnej – uczniowskiej swojej klasy ( grupy ).
7. Początkujący nauczyciel wychowawca ma prawo do:
1.) zapewnienia mu nauczyciela opiekuna spośród nauczycielami danego przedmiotu lub innego,
2.) zabezpieczenia w programy nauczania, obowiązujące w szkole regulaminy i inne materiały,
3.) pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji szkoły i nauczyciela opiekuna.

Pracownicy niepedagogiczni.
§ 27.
1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.
2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustała Dyrektor Szkoły.

Uczniowie gimnazjum.
§ 28.
1. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie w wieku od 13 do 16 lat.
2. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów :
1.) z urzędu – absolwentów 6 – letnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,
2.) na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) – absolwentów 6 – letnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
3.) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 6 – letniej szkoły podstawowej,
3. Kryteria, o których mowa w ust. 3 podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.
4. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia 18 lat.

§ 29.
1. Uczeń ma prawo do :
1.) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2.) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a także ochrony poszanowania godności,
3.) korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
4.) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5.) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób,
6.) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7.) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
8.) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
9.) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy i innych urządzeń szkolnych.
10.) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
11.) pomocy w przypadkach trudności w nauce oraz pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych, jeżeli szkoła posiada środki finansowe na ten cel,
12.) poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
13.) rzetelnej, jawnej i sprawiedliwej oceny swojego zachowania i postępów w nauce,
14.) znajomości celów lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
15.) zadawania pytań nauczycielowi w przypadkach natrafienia na trudności w toku lekcji,
16.) do oceny pracy domowej przez nauczyciela,
17.) poinformowania ich co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,
18.) sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,
19.) zgłaszania chęci poprawiania oceny i uwzględniania tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,
20.) zna zakres materiału przewidzianego do pracy klasowej, sprawdzianu,
21.) najwyżej 3 sprawdzianów w tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
22.) podawanie przez nauczyciela terminu pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, chyba że uczniowie będą to wykorzystywać do unikania pisania prac klasowych (ucieczki, wagary), to nauczyciel ma prawo do niepodawania terminu prac klasowych i sprawdzianów,
23.) uczeń ma prawo do oceny z zachowaniem wg kryteriów zawartych w wewnętrznym systemie oceniania,
24.) uczniowie mają prawo do organizowania imprez klasowych, ogólnoszkolnych związanych z tradycjami uczniowskimi i ogólnie przyjętymi, których organizatorem są samorządy klasowe, samorząd uczniowski z udziałem Rad Klasowych Rodziców i wychowawców. Zgodę na zorganizowanie imprezy wydaje Dyrektor Szkoły, natomiast tradycje imprezy uczniowskie i inne odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, z wyjątkiem Dnia Dziecka i Dnia Ucznia.
25.) Dyrektor ma prawo zawiesić imprezy zawarte w punkcie 24 w przypadku nagminnego łamania przepisów i norm życia szkolnego.
2. Uczeń ma obowiązek :
1.) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
2.) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3.) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
4.) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5.) Przestrzegać zarządzenia porządkowe wydane przez dyrektora szkoły, regulujące na bieżąco sprawy z zakresu bezpieczeństwa.
6.) Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełnić braki wynikające z absencji,
7.) Starannego wykonywania pracy domowej i ponoszą odpowiedzialność w postaci stosownej oceny pracy jeżeli nie wywiązują się z pracy domowej,
8.) Starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczyciela,
9.) Uczniowie ponoszą odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów i prac klasowych , za uniemożliwienie nauczycielowi prawidłowego oceniania ich postępów,
10.) Uczniowie mają obowiązek do respektowania uchwał swego samorządu lub odwołania go, jeżeli nie spełniałby swoich funkcji, lub spełniał je źle,
11.) Przestrzegać kardynalnej zasady: nie wolno naruszyć niczyjej godności osobistej, dobrego imienia innych dzieci, nietykalności osobistej,
12.) Przestrzegać własności pozostałych osób,
13.) Przestrzegać odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój swój i innych kolegów,
14.) Przestrzegać dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
15.) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,
16.) Uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek ucznia, który jest zobowiązany udostępnić wszystkim nauczycielom szkoły oraz dotyczącej wszelkiej korespondencji pomiędzy nauczycielami a rodzicami.
§ 30.
1) Uczeń może być wyróżniany i nagradzany za:
a) rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję i postawę;
b) osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami
w konkursach i olimpiadach;
c) wybitne osiągnięcia sportowe; 3.) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4.) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5.) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
6.) podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
7. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:
1.) pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
1.) z organizacja pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2.) projekt planu finansowego szkoły,
3.) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień ,
4.) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 41, ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
5.) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania zgodnie z § 8 ust. 6 Rozporządzenia MEN z 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania. (Dz.U. nr 14, poz. 130)
8. Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej reguluje regulamin rady pedagogicznej.
1.) rady pedagogicznej,
2.) rady rodziców,
3.) samorządu uczniowskiego.
9. W gimnazjum działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów
10. Rada rodziców działa na podstawie regulaminu rady rodziców uchwalonego przez ogół rodziców.
11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do :
1.) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych danej klasy podanych przez wychowawcę; zadańr /> d) aktywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lub innych osób;
e) wysoką kulturę osobistą.
2) Wyróżnień i nagród udziela się w formie:
a) pochwały udzielonej przez wychowawcę na forum klasy;
b) pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu;
c) listu pochwalnego do rodziców;
d) nagrody rzeczowej, dyplomu;
e) wpisu do „Kroniki";
f) wzorowej oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
g) prezentacji sylwetki ucznia w prasie lokalnej.
Za całokształt osiągnięć w nauce, za wzorowe zachowanie oraz przykładną pracę na rzecz rozwoju samorządności uczniowskiej w gimnazjum, absolwentowi klasy trzeciej może być przyznana odznaka, ustanowiona przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Za wzorowe wypełnianie funkcji, za wyróżniające wyniki w konkursie przedmiotowym lub w zawodach sportowych oprócz przyznania uczniowi wyróżnień i nagród wymienionych powyżej, odnotowuje się te osiągnięcia na świadectwie szkolnym.
3) Uczeń będzie karany za:
a) stwarzanie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych;
b) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innych;
c) palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu;
d) kradzież, sprzedaż, posiadanie narkotyków, wymuszenia, pobicia,
zastraszanie, poniżanie, podżeganie do bójek;
e) demoralizowanie innych uczniów (zły przykład, namawianie do
negatywnych zachowań);
f) nierespektowanie zarządzeń obowiązujących w szkole;
g) dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności;
h) lekceważący i arogancki stosunek do pracowników szkoły;
i) uniemożliwianie nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudnianie zdobywania wiedzy pozostałym uczniom;
j) spóźnienia i wagary;
k) wulgarne zachowanie;
I) kłamstwo, oszustwo i oszczerstwo.

4) Kara może być udzielana w formie:
a) wpisania uwagi do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia;
b) upomnienia lub nagany udzielonej przez wychowawcę klasy;
c) wezwania rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły;
d) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły;
e) upomnienia lub nagany udzielonej przez dyrektora szkoły na apelu;
f) czasowego pozbawienia ucznia prawa do:
udziału w imprezach i zajęciach organizowanych przez szkołę i na terenie szkoły (np. dyskoteki, wycieczki, wyjścia, zajęcia sportowe),
reprezentowania szkoły na zewnątrz (np. udziału w konkursach, zawodach sportowych),
korzystania z przywilejów ucznia (np. „Szczęśliwy numerek", prawa do nieprzygotowania do lekcji, poprawy oceny z przedmiotów).
g) dyscyplinarnego przeniesienia do innej, równoległej klasy w tej
samej szkole;
h) obniżenia oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
i) odebrania prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły;
j) powiadomienia Policji, Specjalisty ds. Nieletnich, Sądu Rodzinne-go i Nieletnich;
k) naprawy wyrządzonej szkody i pokrycia wszelkich strat materialnych;
I) dodatkowej pracy na rzecz szkoły;
m) karnego przeniesienia do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
5) Kary i nagrody mogą być udzielane na wniosek:
a) samorządu klasowego lub szkolnego;
b) zainteresowanego ucznia;
c) wychowawcy klasy;
d) nauczyciela przedmiotu;
e) dyrektora szkoły;
f) Rady Pedagogicznej;
g) innych pracowników szkoły;
h) rodziców;
i) przedstawicieli organizacji i instytucji pozaszkolnych; j) osób prywatnych.
Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie ) mają prawo odwołać się od nałożonej na niego kary do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od powiadomienia o niej.

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i dobro osobiste ucznia.
4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyczynie zastosowania kary lub o przyznanej nagrodzie.
5. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.

§ 31.
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od
kary ustali rada pedagogiczna w trybie nowelizacji statutu.

Postanowienia końcowe.

§ 32.
Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 33.
Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkoły.

§ 34.
1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 35.
1. Tryb dokonywania zmian w statucie określają odrębne przepisy.
2. Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna.
3. Prawo występowania do rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu
posiadają :
1.) dyrektor szkoły,
2.) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin1949
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@