Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Szkoła Podstawowa w Gorczenicy imienia Królewny Anny Wazówny Szkoła Podstawowa w Gorczenicy imienia Królewny Anny Wazówny

Elżbieta Krajnik
Dyrektor
tel. (056) 49-385-15
e-mail: spgorczenica1@wp.pl


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORCZENICY

Rozdział I
NAZWA SZKOŁY I TYP SZKOŁY

§ 1.
1. Szkoła Podstawowa w Gorczenicy.
2. Siedziba szkoły: Gorczenica 87-300 Brodnica .

Rozdział II
INNE INFORMACJE O SZKOLE
§ 2.
1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Brodnica z siedzibą w Brodnicy.
2. Stopień organizacyjny: Szkoła Podstawowa w Gorczenicy obejmuje klasy I-VI w 6-
-letnim cyklu nauczania.
3. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 3.
1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji ogólnej.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, a w szczególności:
1) Prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształto-wania nawyków społecznego współżycia,
2) Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przecho-dzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego ro-zumienia świata,
3) Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywa-cję świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
5) Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania war-tościowych i trudnych celów,
6) Rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
7) Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
8) Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia ro-dzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodnicze-go dostępnego jego doświadczeniu,
9) Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
10) Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, pla-stycznej muzycznej, ruchowej,
11) Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicz-nego oraz zachowań prozdrowotnych,
12) Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpie-cznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
13) Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zape-wnienie mu równych szans,
14) Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
15) Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

§ 4.
1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Umożliwiania uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
1) organizowanie lekcji religii i etyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) organizowanie, na wniosek rodziców, zajęć dla uczniów innych wyznań i narodowości, zgodnie z właściwymi przepisami MEN.

§ 5.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz realizuje zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez:
1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
2) Nauczyciel, wychowawca przebywa z uczniami od początku do końca lekcji (zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych).
3) Nauczyciel i wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych, biwaków i imprez pozaszkolnych.
4) Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur na wyznaczonym stanowisku od początku do końca pracy i wypełnia zadania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem – przyjętym przez Radę Pedagogiczną.
5) Zapewnia opiekę dzieciom klas pierwszych do chwili odebrania ich przez rodziców – jeżeli dziecko nie ukończyło 7 roku życia.
6) Realizację zadań w ramach edukacji prozdrowotnej i ekologicznej .

§ 6.
1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną (patrz załącznik nr 1)

§ 7.
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8.
1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych oraz realizację zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

§ 9.
1. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów organizuje nauczanie indywidualne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
2. Przydziela uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych doraźne lub stałe zapomogi, współdziałając w tym zakresie z różnymi terenowymi organami i instytucjami.
3. Dyrektor zdobywa środki finansowe na opłacenie drugiego śniadania w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych i posiadających bardzo trudne warunki materialne.

§ 10.
1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
1) Prowadzenie obserwacji dziecka przez wychowawcę celem wczesnego ujawnienia defektów psychologicznych.
2) Współdziałanie z poradniami specjalistycznymi i kierowanie uczniów do tych poradni.
3) Udział uczniów w zajęciach terapeutycznych, logopedycznych organizowanych przez „Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną”.

Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY
§ 11.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

2. Do zadań Dyrektora szkoły w szczególności należy:
1) W zakresie kierowania działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą:
1. Kształtowanie twórczej atmosfery w szkole , właściwych warunków w pracy i stosunków pracowniczych,
2. Przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programów szkoły i projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły ( tworzonych w zespołach nauczycieli ) , kierowanie ich realizacja, oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji , a radzie rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
3. Ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców , organizacji pracy szkoły , zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych,
4. Przydzielanie, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną , nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć , o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy,
5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy ,
6. Przyjmowanie uczniów do szkoły,
7. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu szkoły , regulaminu uczniowskiego i innych przepisów prawa szkolnego;
2) W zakresie organizacji działalności szkoły:
1. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego- obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
2. Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły ,
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną -gospodarczą szkoły,
4. Określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy , po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,
5. Organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
3) W zakresie spraw kadrowych i socjalnych :
1. Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,
2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,
3. Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodnie z „ regulaminem premiowania" ,
4. Udzielanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
5. Przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
6. Wnioskowanie o inne nagrody określone przepisami oświatowymi,
7. Załatwiania spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami;

4) W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:
1. Zarządzanie powierzonym nauczycielowi majątkiem szkolnym,
2. Planowanie , w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, wykorzystania środków finansowych szkoły,
3. Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkolnej ,
4. Organizowanie i przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych ,
5. Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
3. Kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna:
1) Radę Pedagogiczną, tworzą: biorą udział w j ej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły .
3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego , goście. Mają oni głos doradczy.
4) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadaj ą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków .
5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
6) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw , które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów , ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzanie programu szkoły i planów pracy szkoły,
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5. Podejmowanie uchwał w prawie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego
6. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie szkoły.
8) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1. Organizacja pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. Projekt planu finansowego szkoły,
3. Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
( poza nagroda, dyrektora gimnazjum),
4. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych .wychowawczych i opiekuńczych,
5. Propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.
9) W przypadku wstrzymania przez Dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ prowadzący.

4. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o planowych działaniach rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
5. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców szkoły.
6. W skład Rady Rodziców wchodzą rady klasowe rodziców.
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.
8. Do uprawnień Rady Rodziców należą w szczególności:
1) Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
2) W celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin tejże rady.
3) Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, projektu regulaminu szkolnego i statutu szkoły oraz bieżącego i perspektywicznego programu pracy szkoły.

9. W szkole działa Samorząd Uczniowski będący reprezentacją wszystkich uczniów.
10. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
11. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawawawczo-dydaktycznym.

§ 25.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 26.
1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala n – l prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć nauczania: szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
2. Tygodniowy rozkład zajęć z wychowania fizycznego ustala dyrektor.

§ 27.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym
2. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
3. Przerwy między godzinami lekcyjnymi nie mogą być krótsze niż 5 minut, co najmniej jedna przerwa powinna być dłuższa i trwać nie krócej niż 15 minut.

§ 28.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 29.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość otrzymania szklanki gorącego napoju. Odpłatność jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 30.
1. Księgozbiór biblioteki szkolnej znajduje się w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gorczenicy.
2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice i inni mieszkańcy rejonu szkoły.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zadaniem biblioteki jest w szczególności:
1) Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
2) Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
3) Kształcenie kultury czytelniczej,
4) Kształcenie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości,
5) Udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
6) Udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu,
7) Rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej,
8) Współdziałanie z nauczycielami w rozpoznawaniu uzdolnień dzieci, ich osiągnięć i trudności oraz określenie przyczyn trudności oraz określenie przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu,
9) Rozpoznawanie aktywności czytelniczej i kierowanie rozwojem czytelniczym dzieci i młodzieży,
10) Podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły,
11) Zapewnienie możliwości spędzenia wolnego czasu w czytelni biblioteki,
12) Odpowiednie gromadzenie zbiorów bibliotecznych, własnego ich opracowania, zapewnienie informacji i ułatwienie nauczycielom uzyskania niezbędnych materiałów przydatnych na zajęcia dydaktyczne w doskonaleniu zawodu, aktualizowaniu wiedzy pedagogicznej i specjalistycznej,
13) Uczestniczenie w prowadzonej przez szkołę pedagogizacji rodziców,
14) Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz czytelnictw na użytek rady pedagogicznej,
15) Prowadzenie różnych form wizualnej propagandy książki i czytelnictwa,
16) Organizowanie ogólnoszkolnych przeznaczonych dla mniejszych uczniów imprez inspirujących czytelnictwo i rozwijających kulturę czytelniczą, jak: apele czytelnicze, dyskusje nad książką, konkursy, spotkania z autorami itp.
17) Organizowanie lekcji bibliotecznych,
18) Opracowywanie rocznego planu działalności biblioteki w zakresie gromadzenia zbiorów działalności informacyjnej, lekcji bibliotecznych, imprez czytelniczych, itp.

6. Warunkiem realizowania przez bibliotekę wymienionych w ust.5 zadań jest dysponowanie odpowiednimi funduszami przeznaczonymi przez organ prowadzący bibliotekę.
7. Zasady, organizację pracy oraz formy realizacji przez bibliotekę działań statutowych określają odrębne przepisy.
8. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad biblioteką, a w szczególności:
1) Uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, zadanie w dziedzinie edukacji czytelniczej i informacyjnej,
2) Inspiruje i kontroluje współpracę rady pedagogicznej z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przygotowaniu uczniów do samokształcenia w rozwijaniu ich kultury czytelniczej,
3) Zatwierdza roczny plan działalności biblioteki szkolnej,
4) Hospituje lekcje przysposobienie czytelniczo – informacyjnego,
5) Analizuje współpracę biblioteki ze szkołą,
6) Ocenia stan czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez bibliotekarza dwa razy w ciągu roku szkolnego.

9. Do obowiązków rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) Formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki oraz prawidłowej realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów,
2) Zatwierdzanie propozycji uzupełnienia zbirów i wyposażenia biblioteki, wnoszonych przez bibliotekarza,
3) Znajomość zawartości zbiorów bibliotecznych dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji (opiekuna oddziału, koła zainteresowań, organizacji),
4) Zapoznanie z nimi uczniów, w tym z księgozbiorem podręcznym w klasie,
5) Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
6) Współpraca w upowszechnianiu wśród uczniów najwartościowszych książek, wskazywanie im lektury do poznawanego materiału,
7) Współpraca z biblioteką w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji, w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wskazanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych,
8) Zgłaszanie bibliotekarzowi na początku roku szkolnego przewidywanych do przeprowadzenia w bibliotece zajęć (lekcji, godzin wychowawczych, zajęć kół zainteresowań) oraz imprez czytelniczych przygotowanych przez samorząd, organizacje i koła zainteresowań,
9) Otaczanie szczególną opieką czytelnictwa klas najmłodszych,
10) Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stroniących od książki i biblioteki, wykrywanie przyczyn braku potrzeby czytania i kształtowania nawyków korzystania z biblioteki.

10. Pomocy merytorycznej i instruktażowo - metodycznej mogą udzielać bibliotekarzowi doradcy metodyczni i wizytatorzy kuratorium oświaty.

§ 31.
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do szkoły, szkoła organizuje zajęcia w świetlicy.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, którą szkoła organizuje jeżeli posiada odpowiednie pomieszczenie, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe.
3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
4. Decyzję w sprawie tworzenia świetlicy, likwidowania lub przekształcania wydaje dyrektor szkoły – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupie wychowawczej liczącej w zasadzie nie mniej niż 25 uczniów.
6. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
7. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoły.
8. Świetlica realizuje swoje zadania wg szkolnego programu wychowawczego.
9. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa regulamin świetlicy.
10. Obowiązki dyrektora szkoły, w której utworzono świetlicę oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję nauczyciela wychowawcy świetlicy określają odrębne przepisy.
11. W świetlicy prowadzona jest dokumentacja zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32.
Jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza odległość w zależności od grupy wiekowej 3 km lub 4 km i nie możliwości korzystania z komunikacji publicznej, obowiązkiem organu prowadzącego szkołę jest zapewnienie dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 33.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 34.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) Wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego.
2) Realizacja obowiązujących programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach, grupach wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.
3) Zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę.
4) Poszanowania godności osobistej ucznia.
5) Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
6) Jawne, umotywowane i sprawiedliwe ocenianie pracy ucznia.
7) Dbanie o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe.
8) Bezstronność, obiektywizm i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów szkoły.
9) Nauczyciel zobowiązany jest też do:
1. Stymulowania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zainteresowań,
2. Budowania prawidłowego procesu dydaktycznego,
3. Pomocy uczniom w niepowodzeniach szkolnych w oparciu o trafną diagnozę,
4. Pełnienia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw

10) Ponosi odpowiedzialność za wypadki uczniów wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczyciela w tym zakresie.

§ 35.
1. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu
3. Do zadań zespołów należą:
1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
2) Wspólne opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
4) Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

§ 36.
1. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel – wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2 :
1) Otacza indywidualna opieką każdego wychowanka.
2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
1. Różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
2. Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
4) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
1. Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
2. Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3. Włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

5) Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistycznymi świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
6) Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
7) Prawidłowo prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne...).

4. Nauczyciel wychowawca klas I-III ponadto:
1) Co najmniej raz na kwartał organizuje spotkania z rodzicami,
2) Dokonuje dokładnej analizy karty obserwacji dziecka, prowadzonej w przedszkolu.

5. Wychowawca klasy spotyka się z rodzicami swoich wychowanków raz w kwartale (zebrania ogólne) i indywidualnie w razie potrzeby (odwiedziny domu lub kontakt w szkole).
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Początkujący nauczyciel-wychowawca ma prawo do:
1) Zapewnienia mu nauczyciela opiekuna spośród pedagogów danego przedmiotu,
2) Zabezpieczenia w programy nauczania, obowiązujące w szkole regulaminy i inne materiały,
3) Pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji szkoły i nauczyciela opiekuna.

8. Szkoła ma opracowany Szkolny program wychowawczy (patrz załącznik nr 2)

Rozdział VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 37.
1. Uczniami szkoły stają się dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
2. W uzasadnionych przypadkach do tutejszego obwodu szkolnego mogą być zapisane też dzieci z innych rejonów szkolnych, na pisemny wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
4. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,
2) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
3) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
5) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,
6) Prawo opiniowania projektu szkolnego regulaminu uczniowskiego
7) Prawo redagowania gazetki szkolnej.

§ 12.
1. Za właściwe współdziałanie i przepływ informacji o podejmowanych przez poszczególne organa szkoły ustaleniach i wnioskach odpowiedzialni są Dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, opiekun Samorządu Uczniowskiego i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej między organami szkoły, Dyrektor spełnia rolę koordynatora wobec działań wszystkich organów,
3. Organy szkoły składają pisemne zażalenia do Dyrektora szkoły i oczekują wyczerpującej odpowiedzi,
4. Dyrektor szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, podejmuje sam lub powołuje komisję pojednawczą wraz z którą rozstrzyga spór w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

§ 13.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
1. Rodzice maja prawo do:
1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danej klasie i szkole,
2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych lub sprawdzających,
3) Znajomości podstaw programowych z każdego przedmiotu,
4) Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) Wyrażania i przekazywania dyrekcji szkoły i organowi sprawującemu bezpośredni nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.
2. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się raz na kwartał.
Rozdział V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 15
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 16.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego,
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego, 6-letniego cyklu nauczania i jest szkołą pełną,
3. Zasady tworzenia oddziałów i ich liczebności określają odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 17.
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem zajęć; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 18.
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym,
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 19.
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa (np. lekcjach wychowania fizycznego, chemii, języka obcego, informatyki i techniki) dokonuje się corocznie podziału oddziałów na grupy,
2. Podział na grupy następuje z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych i aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§ 20.
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z §18 ust.2.
3. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej nie powinna przekroczyć 8 osób.

§ 21.
Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 22.
1. W szkole podstawowej prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.
2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności:
1) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
2) Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
3) Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
4) Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
5) Udziela dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
6) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
7) Sprawuje stałą opiekę przez nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.

3. Dziecko przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice (opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca pełne bezpieczeństwo.
4. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do:
1) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
3) Wyrażenia i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy przedszkola.

6. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się stałe spotkania z rodzicami organizowane nie rzadziej niż 3 razy w danym roku szkolnym.
7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
8. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
9. Istnieje możliwość przyjęcia do oddziału dzieci 5-letnich na wniosek rodziców i prawnych opiekunów za zgodą nauczyciela i dyrektora szkoły, jeśli w oddziale są wolne miejsca.
10. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie oddziału przedszkolnego oraz na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli w oddziale przedszkolnym są wolne miejsca.
11. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
12. W oddziale, do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

§ 23
Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.

§ 24.
Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo w szczególności do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wycho/> 5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 10 lat.
7. Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych.
9. Na wniosek rodziców obowiązek szkolny może być również realizowany poza szkołą, na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. Z wnioskiem takim występują rodzice za pośrednictwem dyrektora szkoły.
11. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły w stosunku do dzieci mieszkających w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
1) Kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców w tym zakresie,
2) Prowadzi ewidencję dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu { „Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu”),
3) Prowadzi wpisy w księdze uczniów, potwierdzające przyjęcie i uczęszczanie dziecka do szkoły,
4) Współpracuje z organem gminy w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz dyrektorami innych szkół podstawowych w związku ze zmianą realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie.

12. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 38.
1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) Opieki wychowawcy i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych,
8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń szkolnych,
9) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach dziecięcych w szkole, zwłaszcza w samorządzie uczniowskim.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) Odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,
4) Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

3. Inne obowiązki i uprawnienia uczniów reguluje regulamin uczniowski, którego projekt wnosi dyrektor szkoły do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną, po wcześniejszym uzyskaniu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

§ 39.
1. Społeczność uczniowska nagradza ucznia za:
1) Rzetelną naukę i pracę społeczną,
2) Wzorową postawę,
3) Wybitne osiągnięcia,
4) Dzielność i odwagę.

2. Za przypadki wymienione w ust. 1 uczeń może otrzymać:
1) Pochwałę nauczyciela-wychowawcy wobec klasy,
2) Pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy i uczniów całej szkoły,
3) List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców (opiekunów) ucznia,
4) Bezpłatny udział w wycieczce szkolnej (gminnej),
5) Nagrodę rzeczową,
6) Dyplom uznania.
3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy, opiekunów kółek i zespołów zainteresowań, samorząd uczniowski lub inne organizacje uczniowskie działające w szkole.
4. Szczególne osiągnięcia uzyskane w wypełnianiu funkcji w organizacji uczniowskiej, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:
1) Upomnieniem wychowawcy wobec zespołu klasowego,
2) Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec klasy (oddziału),
3) Naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na ogólnym apelu,
4) Naganą dyrektora szkoły wobec rady pedagogicznej,
6. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być:
1) Przeniesiony do innej szkoły.
7. Kary wymienione w ust. 5, pkt.2,3,4 są stosowane na podstawie decyzji dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela wychowawcy klasy, natomiast kary wymienione w ust.6 na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłużej niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub innej szkolnej organizacji uczniowskiej.
9. Uczeń ma prawo odwołać się od kary:
1) Nałożonej przez wychowawcę-do dyrektora szkoły osobiście lub za pośrednictwem samorządu klasowego,
2) Nałożonej przez dyrektora szkoły (ust.5, pkt.2,3,4)-do dyrektora szkoły osobiście lub za pośrednictwem samorządu klasowego uczniów (samorządu szkolnego),
3) Od kar wymienionych w ust.6 do rady pedagogicznej za pośrednictwem samorządu klasowego uczniów lub samorządu szkolnego. Odwołanie takie może złożyć uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie),
4) Odwołanie od kary wnosi się w ciągu 3 dni od zawiadomienia ucznia i rodziców o ukaraniu,
5) O uwzględnieniu odwołania bądź jego odrzuceniu dyrektor szkoły zawiadamia ucznia (rodziców lub prawnych opiekunów) na piśmie w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji. Odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.
10. Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły (radę pedagogiczną), po uwzględnieniu trybu odwoławczego jest ostateczna. W przypadku anulowania kary uważa się ją za niebyłą.
11. O udzielonym wyróżnieniu lub karze wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wszelkie pieczęcie są używane wyłącznie w celach służbowych.

§ 41.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin1681
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@