Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Szkoła Podstawowa w Gortatowie imienia Ziemi Michałowskiej Szkoła Podstawowa w Gortatowie imienia Ziemi Michałowskiej

Zenon Matuszewski
Dyrektor
tel. (056) 49-812-91
e-mail: spgortatowo@poczta.onet.pl


STATUT SZKOŁY

Rozdział I

NAZWA I TYP SZKOŁY

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Michałowskiej w Gortatowie
2. Siedziba szkoły: Gortatowo 7, 87 – 300 Brodnica
3. Szkole Podstawowej w Gortatowie podporządkowana jest Szkoła Filialna w Cielętach

Rozdział II

INNE INFORMACJE O SZKOLE

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Brodnica z siedzibą w Brodnicy
2. Stopień organizacyjny:
1) Szkoła Podstawowa w Gortatowie obejmuje klasy I – VI w 6-letnim cyklu
Nauczania,
2) Szkoła Filialna w Cielętach obejmuje klasy I – III.
3. Szkoła prowadzi świetlicę wraz z dożywianiem w okresie jesienno – zimowym.
4. Szkoła może prowadzić świetlicę środowiskową, która posiada swój odrębny regulamin funkcjonowania.
5. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Publicznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1999 roku a ratyfikowanej przez Polskę .

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom jednolite podstawowe wykształcenie, stanowiące
podbudowę do dalszej edukacji ogólnej.
2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, a w szczególności :
1) Prowadzi dziecko do nabycia i rozwijania umiejętności wypowiadania się,
czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków
społecznego współżycia.
2 ) Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia
świata.
3) Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację
świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.
4) Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego
indywidualne zdolności twórcze.
5) Umacnia wiarę dziecka we własne siły i zdolność osiągania wartościowych
i trudnych celów.
6) Rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz
postaci historycznych od fantastycznych.
7) Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
8) Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego,
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego
doświadczeniu.
9) Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej.
10) Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
muzycznej, ruchowej.
11) Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
oraz zachowań prozdrowotnych.
12) Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną .
13) Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu
równych szans.
14) Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.
15) Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
dzieci.

§ 4.

1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych.
2. Umożliwia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez :
1) Organizowanie lekcji religii i etyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Organizowanie na wniosek rodziców zajęć dla uczniów innych wyznań
i narodowości zgodnie z właściwymi przepisami .
3) Zapewnienie uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii właściwej opieki.
3. Szkoła udziela uczniom wszechstronnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez
prowadzenie obserwacji dziecka przez nauczyciela celem wczesnego ujawnienia defektów
psychiczno – fizycznych, oraz organizowanie zajęć terapeutycznych i wyrównawczych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Szkoła organizuje dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi nauczanie indywidualne,
nauczanie zindywidualizowane, zajęcia korekcyjno kompensacyjne oraz zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów za zgodą wychowawcy i rodziców
organizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego .

§ 5.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz realizuje zasady promocji i ochrony
zdrowia poprzez :
1) Współpracę z policją, sądem dla nieletnich.
2) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych.
3) Nauczyciel, wychowawcza przebywa z uczniami od początku do końca lekcji
( zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych ).
4) Nauczyciel, wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły
w trakcie wycieczek szkolnych, biwaków, rajdów, zawodów sportowych,
organizowanych wyjść poza teren szkoły i wszelkich imprez szkolnych ( zgo-
dnie z obowiązującymi przepisami i normami ).
5) W trakcie wycieczek, biwaków organizowanych przez szkołę kierownik przydziela wychowawcom lub innym osobom posiadającym uprawnienie do sprawowania opieki, imienny wykaz uczniów do bezpośredniej opieki,
6) Uczestnicy wycieczek ( biwaków ) zapoznają się z obowiązującym regulaminem związanym z respektowaniem zasad bezpieczeństwa i potwierdzają to własnym podpisem.
7) Uczniowie szkoły mogą uczestniczyć w wycieczkach zagranicznych organizowanych przez firmy turystyczne – opiekunami uczniów mogą być nauczyciele Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami organizowania i prowadzenia wycieczek zagranicznych.

§ 6

1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną
( patrz załącznik nr 1 ).

§ 7.

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8.

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie zajęć poza-
lekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych oraz realizację zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań .

§ 9.

1. W miarę posiadanych środków przydziela uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych doraźne lub stałe zapomogi, współdziałając w tym zakresie z różnymi terenowymi organami i instytucjami.
2. Dyrektor zdobywa środki finansowe na opłacenie drugiego śniadania w szkole dla dzieci
z rodzin wielodzietnych, niepełnych i posiadających bardzo trudne warunki materialne.

§. 10.

1. Szkołą posiada program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY

§ 11.

1. Organami szkoły są :
1) Dyrektor szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski
2. Do zadań Dyrektora szkoły w szczególności należy:
1) W zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły:
a) Kształtowanie twórczej atmosfery w szkole, właściwych warunków
w pracy i stosunków pracowniczych ,
b) Przedkładanie do zatwierdzenia lub zaopiniowania Radzie Pedagogicznej programów szkoły, projektów planów pracy szkoły, zestawu programów nauczania, wewnątrzszkolnego systemu oceniania
( tworzonych w zespołach nauczycieli ), kierowanie ich realizacją oraz
składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich
realizacji,
c) Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Rodziców programu wychowawczego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania,
d) Ustalenie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
e) Przydzielanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, nauczycielom
zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć, o których mowa w
art.42 ust.4 ustawy,
f) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w celu systematycznego do-
skonalenia pracy szkoły,
g) Przyjmowanie uczniów do szkoły,
h) Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń
statutu szkoły, regulaminu uczniowskiego i innych przepisów prawa
szkolnego.
2) W zakresie organizacji działalności szkoły:
a) Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego – obrony
cywilnej i powszechnej samoobrony,
b) Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły
ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę
szkoły.

3) W zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
a) Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli,
b) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,
c) Premiowanie i nagradzanie pracowników zgodnie z „ regulaminem
Premiowania”,
d) Udzielanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
e) Przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom
i innym pracownikom szkoły,
f) Wnioskowanie o inne nagrody określone przepisami oświatowymi,
g) Załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami.
4) W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
a) Zarządzanie powierzonym nauczycielowi majątkiem szkoły,
b) Planowanie, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, wykorzystanie środków finansowych szkoły,
c) Organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkolnej,
d) Organizowanie przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych
oraz prac konserwacyjno-remontowych,
e) Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
3. Kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wy-
chowania i opieki jest Rada Pedagogiczna:
1) Radę Pedagogiczną tworzą biorący udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej
przewodniczącego, goście. Mają oni głos doradczy.
4) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są
Protokołowane.
6) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw,
które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) Zatwierdzanie programu szkoły,
b) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
e) Podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły
( po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego) oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
f) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie szkoły.
8) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
a) Organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) Projekt planu finansowego szkoły,
c) Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń ( poza nagrodą dyrektora szkoły ),
d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) Propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia
funkcji kierowniczych w szkole.
9) W przypadku wstrzymania przez Dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady
Pedagogicznej sprazajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.

§ 15.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
Określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do
30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu
finansowego szkoły. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja
danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć
edukacyjnych w tym zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielo-
nych przez organ prowadzący szkołę.

§ 16.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego,
6-letniego cyklu nauczania i jest szkołą pełną.
3. Szkoła Filialna w Cielętach realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w
toku I etapu edukacyjnego.
4. Zasady tworzenia oddziałów i ich liczebności określają odrębne przepisy Ministra Edukacji.

§ 17.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wycho-
wawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podsta-
wie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem zajęć; szczegółowy rozkład dzienny zajęć, ich
czas trwania, ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć .

§ 18.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo lekcyjnym.
2. Rada Pedagogiczna szkoły w uzasadnionych przypadkach może podjąć uchwałę, w której
ustali inny niż 45 min. czas trwania godziny lekcyjnej ( od 30 do 60 minut ) zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Przerwy między godzinami lekcyjnymi nie mogą być krótsze niż 5 minut, co najmniej
jedna przerwa powinna być dłuższa i trwać nie krócej niż 15 minut.

§ 19.

1. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów można dokonać
podziału na grupy na zajęciach o których mowa jest w ust.1, za zgodą organu prowa-
dzącego szkołę.
3. Zajęcia w klasach IV – VI z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących
do 26 uczniów.
4. W szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych możliwa jest
organizacja nauczania w klasach łączonych, w tym połączenie zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich i zajęć prowadzonych w klasie I.

§ 20.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, elementów infor-
matyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza
systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i oddzia-
łowych.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 18 ust.2 .
3. Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych
finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestni-
ków zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
nie powinna przekroczyć 10 osób .

§ 21.

1. Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym do szkoły możliwość korzystania ze świetlicy
przed i po lekcjach do momentu przyjazdu autobusu szkolnego.
2. Świetlica realizuje swoje zadania według programu wychowawczego szkoły oraz własnego planu działania w zakresie działań edukacyjnych.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekroczyć 25 .
4. Formami pracy świetlicy są:
a) Zabawy i gry świetlicowe
b) Czytelnictwo
c) Zajęcia plastyczne i prace ręczne
d) Zajęcia inspirujące rozwój zainteresowań
e) Formy ćwiczeń ruchowych
f) Pomoc w odrabianiu lekcji
5. Świetlica posiada swój wewnętrzny Regulamin przebywania w świetlicy.

§ 22.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego poro-
zumienia zawartego między dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 23.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość otrzymania szklanki gorącego napoju. Odpłatność jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat uczniów ( np. z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej )
w przypadku pozyskania wystarczającej ilości środków.

§ 24.

1. Księgozbiór biblioteki szkolnej znajduje się w bibliotece Szkoły Podstawowej w Gortato-
wie i Szkoły Filialnej w Cielętach.
2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wycho-
wawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzacji wiedzy pe-
dagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice
i inni mieszkańcy rejony szkoły.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcy-
jnych i po ich zakończeniu.
5. Zadaniem biblioteki jest w szczególności:
1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych
z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
3) Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
4) Kształcenie kultury czytelniczej,
5) Kształcenie postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości,
6) Udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
7) Udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
8) Rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej,
9) Współdziałanie z nauczycielami w rozpoznawaniu uzdolnień dzieci, ich
osiągnięć i trudności oraz określenie przyczyn trudności w nauce i zabu-
rzeń w zachowaniu,
10) Rozpoznawanie aktywności czytelniczej i kierowanie rozwojem czytelniczym
dzieci i młodzieży,
11) Podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły,
12) Zapewnienie możliwości spędzenia wolnego czasu w czytelni biblioteki,
13) Odpowiednie gromadzenie zbiorów bibliotecznych, własnego ich opracowania, zapewnienie informacji i ułatwienie nauczycielom uzyskania
niezbędnych materiałów przydatnych na zajęcia dydaktyczne w doskonale=
niu zawodu, aktualizowaniu wiedzy pedagogicznej i specjalistycznej ,
14) Uczestniczenie w prowadzonej przez szkołę pedagogizacji rodziców,
15) Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz
czytelnictw na użytek Rady Pedagogicznej,
16) Prowadzenie różnych form wizualnej propagandy książki i czytelnictwa,
17) Organizowanie ogólnoszkolnych dla mniejszych uczniów imprez inspiru-
jących czytelnictwo i rozwijających kulturę czytelniczą, jak: apele czytelnicze, dyskusje nad książką, konkursy, spotkania z autorami itp. ,
18) Organizowanie lekcji bibliotecznych,
19) Opracowanie rocznego planu działalności informacyjnej, lekcji bibliote-
cznych, imprez czytelniczych, itp. ,
6. Warunkiem realizowania przez bibliotekę wymienionych w ust.5 zadań jest dysponowa-
nie odpowiednimi funduszami przeznaczonymi przez organ prowadzący bibliotekę.
7. Zasady, organizację pracy oraz formy realizacji przez bibliotekę działań statutowych
określają odrębne przepisy.
8. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad biblioteką, a wszczególności:
1) Uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły zadanie w
dziedzinie edukacji czytelniczej i informacyjnej,
2) Inspiruje i kontroluje współpracę Rady Pedagogicznej z biblioteką z wyko-
rzystaniem zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
w przygotowaniu uczniów do samokształcenia w rozwijaniu ich kultury czytelniczej,
3) Zatwierdza roczny plan dzial1. Pracą wychowar /> 6) Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,
7) Prawidłowo prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydakty-
czno-wychowawczej w klasie ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne ... ),
8) Ustala ocenę zachowania.
4. Nauczyciel wychowawca klas I – III ponadto:
1) Co najmniej raz na kwartał organizuje spotkania z rodzicami,
2) Dokonuje dokładnej analizy karty obserwacji dziecka prowadzonej w przedszkolu.
5. Wychowawca klasy spotyka się z rodzicami swoich wychowanków raz w kwartale ( ze-
brania ogólne ) i indywidualnie w razie potrzeby ( odwiedziny w domu lub kontakt
w szkole ).
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metody-
cznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Początkujący nauczyciel wychowawca ma prawo do:
1) Zapewnienia mu nauczyciela opiekuna spośród pedagogów danego prze-
dmiotu,
2) Zabezpieczenia w programy nauczania, obowiązujące w szkole regulaminy
i inne materiały,
3) Pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji szkoły i nauczyciela
opiekuna.
8. Szkoła ma opracowany szkolny program wychowawczy ( patrz zał. nr 2 ).

§ 32.

1. Stanowisko kierownika filii tworzy się zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
2. Zakres czynności i obowiązków dla kierownika filii ustala dyrektor szkoły.

§ 33.

Pracownicy niepedagogiczni
1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów
prawa pracy dyrektor szkoły.
2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor
Szkoły.

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§34.

1. Uczniem szkoły stają się dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałe w
obwodzie szkolnym.
2. W uzasadnionych przypadkach do tutejszego obwodu szkolnego mogą być zapisane też
dzieci z innych rejonów szkolnych, na pisemny wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
4. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do
podjęcia nauki szkolnej.
5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczę-
szczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat .
7. Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-peda-
gogicznej.
8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także uczęszczanie dzieci i młodzieży do
szkół specjalnych.
9. Na wniosek rodziców obowiązek szkolny może być realizowany poza szkołą na podsta-
wie zezwolenia dyrektora szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i na podstawie orzecze-
nia poradni psychologiczno-pedagogicznej kurator oświaty może zwolnić od spełniania obowiązku szkolnego dziecko, które ukończyło 15 lat. Z wnioskiem takim występują rodzice za pośrednictwem dyrektora szkoły.
11. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły w stosunku do dzieci
mieszkających w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
1) Kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców w tym zakresie,
2) Prowadzi ewidencję dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu ( „ Księga
ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu „ ),
3) Prowadzi wpisy w księdze uczniów, potwierdzające przyjęcie i uczęszczanie
dziecka do szkoły,
4) Współpracuje z organem gminy w zakresie informacji o aktualnym stanie
i zmianach ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz dyrektorami innych
szkól podstawowych w związku ze zmianą realizacji obowiązku szkolnego
w innym obwodzie.
12. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

§ 35.

1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
2) Opieki wychowawcy i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpie-
czeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psy-
chicznej oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz
innymi przejawami patologii społecznej ,
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowa-
wczym,
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra
innych osób,
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce,
7) Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz pomocy materialnej i socjalnej
w szczególnych przypadkach losowych,
8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księ-
gozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń szkolnych,
9) Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach dziecięcych w szkole, zwłaszcza w samorządzie uczniowskim.
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szcze-
gólności:
1) Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu
szkoły,
2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczy-
cieli i innych pracowników szkoły,
3) Odpowiedzialności za własne i innych zdrowie, higienę i rozwój,
4) Dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5) Przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji,
6) Starannego wykonywania pracy domowej, prowadzenia zeszytu,
7) Respektowania uchwał swego Samorządu lub odwołania go, jewę rozstrzyga organ prowadzący.
4. Dyrektor szkoły informuje Radę Pedagogiczną o planowych działaniach Rady Rodziców
i Samorządu Uczńalności biblioteki szkolnej,
4) Prowadzi nadzór nad lekcjami przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
5) Analizuje współpracę biblioteki ze szkołą,
6) Ocenia stan czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych
przez bibliotekarza dwa razy w ciągu roku szkolnego.
9. Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) Formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki
oraz prawidłowej realizacji programu przysposobienia czytelniczego i info-
rmacyjnego uczniów,
2) Znajomość zawartości zbiorów bibliotecznych dotyczących nauczanego
przedmiotu i sprawowanej funkcji ( opiekuna oddziału, koła zainteresowań,
organizacji ),
3) Zapoznanie z nimi uczniów, w tym z księgozbiorem podręcznym w klasie,
4) Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów,
5) Współpraca w upowszechnianiu wśród uczniów najwartościowszych książek,
wskazywanie im lektury do poznawanego materiału ,
6) Współpraca z biblioteką w przygotowaniu uczniów do korzystania z informa-
cji, w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz wskazanie uczniów do samodzielnych poszukiwań
bibliotecznych i bibliograficznych,
7) Zgłaszanie bibliotekarzowi na początku roku szkolnego przewidywanych do
przeprowadzenia w bibliotece zajęć ( lekcji, godzin wychowawczych, zajęć kół zainteresowań ) oraz imprez czytelniczych przygotowanych przez samorząd, organizacje i koła zainteresowań ,
8) Otaczanie szczególną opieką czytelnictwa klas najmłodszych,
9) Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stronią-
cych od książki i biblioteki, wykrywanie przyczyn braku potrzeby czytania
i kształtowania nawyków korzystania z biblioteki.
10. Pomocy merytorycznej i instruktażowo-metodycznej mogą udzielać bibliotekarzowi do-
radcy metodyczni i wizytatorzy kuratorium oświaty.

§ 25.

1. W szkole podstawowej prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wycho-
wania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.
2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie, a w szczególności:
1) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
2) Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
przedszkola,
3) Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu
do ich nauki szkolnej,
4) Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
5) Udziela dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
6) Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi,
7) Sprawuje stałą opiekę przez nauczyciela w czasie pobytu dziecka w prze-
dszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola .
3. Dziecko przyprowadzają i odbierają rodzice ( opiekunowie ) lub upoważniona przez nich
osoba zapewniająca pełne bezpieczeństwo.
4. Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
Rodzice mają prawo do:
1) Znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
realizowanego w oddziale i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju,
3) Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat
pracy przedszkola.
6. W celu współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) organizuje się stałe spotkania
nie rzadziej niż 3 razy w danym roku szkolnym.
7. Godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut.
8. W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w szczególności
zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, nauka religii, zajęcia rewalidacyjne, ale ich czas trwania powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić
ok. 30 minut.
9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym w danym roku
szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do
30 kwietnia. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący do 30 maja.
10. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą 6 lat .
11. Istnieje możliwość przyjęcia do oddziału dzieci 5-letnich na wniosek rodziców i prawnych
opiekunów za zgodą nauczyciela i dyrektora szkoły, jeśli w oddziale są wolne miejsca.
12. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie oddziału
Przedszkolnego oraz na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli w oddziale przedszkolnym są wolne miejsca.
13. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
14. W oddziale, do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna
wynosić od 15 do 20 w tym 3 – 5 niepełnosprawnych.

§ 26.

Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do oddziału do końca roku szkolnego w tym roku w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

§ 27.

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo w szczególności do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz
ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 28.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 29.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowie-
dzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowie-
dzialność za jej jakość,
2) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-peda-
gogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
4) Wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organi-
zacją procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego,
5) Realizacja obowiązujących programów nauczania, wychowania i opieki w
przydzielonych mu klasach, grupach wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie szkoły,
6) Zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,
7) Poszanowanie godności osobistej ucznia,
8) Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji,
9) Poinformowanie uczniów, rodziców ( opiekunów prawnych ) o wymaganiach
edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
10) Jawne, umotywowane i sprawiedliwe ocenianie pracy ucznia, zgodnie z
wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
11) Bezstronność, obiektywizm i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
szkoły,
12) Dbanie o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe,
13) Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) Stymulowania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zaintere-
sowań,
b) Pomocy uczniom w niepowodzeniach szkolnych w oparciu o trfną
diagnozę,
c) Pełnienia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw między lekcjami,
a także bezpośrednio przed i po lekcjach.
14) Ponosi odpowiedzialność za wypadki uczniów wynikające z niedopełnienia
obowiązków nauczyciela w tym zakresie.

§ 30.

1. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo
zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek
zespołu.
3. Do zadań zespołu należą:
1) Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikacji w miarę potrzeb,
2) Wspólne opracowania propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego
systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz dora-
dztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
5) Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania .

§ 31.

iowskiego.
5. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców szkoły.
6. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad klasowych rodziców.
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.
8. Do uprawnień Rady Rodziców należą w szczególności:
1) Występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
2) W celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin tejże rady.
3) Opiniowanie projektu finansowego szkoły, projektu regulaminu szkolnego
i statutu szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, programu wychowawczego szkoły oraz bieżącego i perspektywicznego programu
pracy szkoły .
9. W szkole działa Samorząd Uczniowski będący reprezentacją wszystkich uczniów.
10. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
11. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymogami,
2) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
Proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
3) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
4) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami organiza-
cyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
5) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Ucznio-
wskiego,
6) Prawo opiniowania projektu szkolnego regulaminu uczniowskiego,
7) Prawo redagowania gazetki szkolnej.

§ 12.

1. Za właściwe współdziałanie i przepływ informacji o podejmowanych przez poszczególne
organy szkoły ustaleniach i wnioskach odpowiedzialni są Dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców, opiekun Samorządu Uczniowskiego.
2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowych między organami szkoły Dyrektor spełnia
rolę koordynatora wobec działań wszystkich organów.

3. Organy szkoły składają pisemne zażalenia do Dyrektora szkoły i oczekują wyczerpującej
odpowiedzi.
4. Dyrektor szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, podejmuje sam lub powołuje komisję
pojednawczą wraz z którą rozstrzyga spór w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku .

§ 13.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci:
1. Rodzice mają prawo do:
1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w danej klasie i szkole,
2) Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych lub sprawdzających,
3) Znajomości podstaw programowych z każdego przedmiotu,
4) Uzyskania w szkole rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
5) Wyrażania i przekazywania dyrekcji szkoły i organowi sprawującemu
bezpośredni nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na
temat pracy szkoły,
2. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się raz na kwartał.

Rozdział V

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14.

Terminy rozpoczynania i kończenia wczą klasy kieruje nauczyciel wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:
1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.2:
1) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) Różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące
zespół uczniowski ,
b) Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy,
3) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale ), uzgadniając
z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami
i niepowodzeniami ),
4) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działa-
niach wychowawczych wobec dzieci,
c) Włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalisty-
cznymi poradniami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psy-
chologicznej i pedagogicznej,łniałby swoich funkcji lub spełniał je źle,
8) Przestrzegania kardynalnej zasady: nie wolno naruszać niczyjej godności
osobistej, dobrego imienia innych dzieci, nietykalności osobistej,
9) Przestrzegania własności pozostałych osób,
10) Posiadania dzienniczka ucznia, który jest zobowiązany udostępniać wszystkim
nauczycielom szkoły w celu dokonania wpisu ocen ze wszystkich zajęć edu-
kacyjnych oraz dotyczącej wszelkiej korespondencji pomiędzy nauczycielami a rodzicami.
3. Inne obowiązki i uprawnienia uczniów reguluje regulamin szkoły, którego projekt
wnosi dyrektor szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 36.

1. Społeczność uczniowska nagradza ucznia za:
1) Rzetelną naukę i pracę społeczną
2) Wzorową postawę
3) Wybitne osiągnięcia
4) Dzielność i odwagę
2. Za przypadki wymienione w ust.1 uczeń może otrzymać:
1) Pochwałę nauczyciela wychowawcy wobec klasy
2) Pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy i uczniów człej szkoły
3) List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców ( opiekunów)
ucznia
4) Bezpłatny udział w biwaku, wycieczce szkolnej ( gminnej )
5) Nagrodę rzeczową
6) Dyplom uznania
3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy
klasy, opiekunów kółek i zespołów zainteresowań, samorząd uczniowski lub inne organi-
zacje uczniowskie działające w szkole.
4. Szczególne osiągnięcia uzyskane w wypełnianiu funkcji w organizacjach uczniowskich,
konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych odnotowuje się na
świadectwie szkolnym.
5. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał w
obowiązujących zajęciach edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły – z wyróżnieniem .
6. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, lekceważenie nauki i innych obowiązków
szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:
1) Upomnieniem wychowawcy wobec zespołu klasowego
2) Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec klasy ( oddziału )
3) Naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na ogólnym
apelu.
7. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesio-
ny do innej szkoły.Z wnioskiem takim występuje dyrektor szkoły do Kuratora Oświaty.
8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku ) jeżeli
uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego ( klasowego lub szkolnego ), Rady
Pedagogicznej lub innej szkolnej organizacji uczniowskiej.
9. Uczeń ma prawo odwołać się od kary:
1) Nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły osobiście lub za pośre-
dnictwem samorządu klasowego,
2) Nałożonej przez dyrektora szkoły – do dyrektora szkoły osobiście lub za pośrednictwem samorządu klasowego uczniów ( Samorządu Szkolnego ),
3) Od kar wymienionych w ust.6 do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem
samorządu klasowego uczniów lub Samorządu Szkolnego,
4) Odwołanie od kary wnosi się w ciągu 3 dni od zawiadomienia ucznia i rodziców o ukaraniu,
5) O uwzględnieniu odwołania bądź jego odrzuceniu dyrektor szkoły zawiada- mia ucznia ( rodziców lub prawnych opiekunów ) na piśmie w ciągu 3 dni od
podjęcia decyzji. Odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.

10. Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły ( Radę Pedagogiczną ), po uwzględnieniu trybu
odwoławczego jest ostateczna. W przypadku anulowania kary uważa się ją za niebyłą.
11. O udzielonym wyróżnieniu lub karze wychowawca klasy powiadamia rodziców ( opie-
kunów ) ucznia.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła filialna używa pieczęci urzędowej szkoły, której jest organizacyjnie podporządkowana.
3. Wszelkie pieczęcie są używane wyłącznie w celach służbowych.
4. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 38.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
Przepisy.

 

Statut uchwalono na Radzie Pedagogicznej w dniu .....................................data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin2058
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@