Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Szkoła Podstawowa w Szabdzie imienia Janusza Korczaka Szkoła Podstawowa w Szabdzie imienia Janusza Korczaka

Dorota Katarzyńska
Dyrektor
tel. (056) 49 819-17
e-mail: spszabda@poczta.onet.pl


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZABDZIE.

Rozdział I

NAZWA SZKOŁY I TYP SZKOŁY

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa w Szabdzie.
2. Siedziba szkoły : Szabda 87-300 Brodnica.

Rozdział II

INNE INFORMACJE O SZKOLE.

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Wójt Gminy Brodnica z siedzibą w Brodnicy.
2. Stopień organizacyjny : Szkoła podstawowa w Szabdzie obejmuje klasy I-VI w 6-letnim cyklu nauczania.
3. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Rozdział III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.

1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom podstawowe wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji ogólnej.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, a w szczególności :

1) Prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2) Rozwija poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) Rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) Rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze;
5) Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów;
6) Rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych;
7) Kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;
8) Rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
9) Wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
10) Stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej;
11) Zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań pro zdrowotnych;
12) Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną
13) Uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans;
14) Stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
15) Stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

§ 4.

1. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
2. Umożliwia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
1) organizowanie lekcji religii i etyki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) organizowanie, na wniosek rodziców, zajęć dla uczniów innych wyznań i narodowości, zgodnie z właściwymi przepisami MEN.

§ 5.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz realizuje zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez:
1) Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
2) Nauczyciel, wychowawca przebywa z uczniami od początku do końca lekcji ( zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych);
3) Nauczyciel i wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych, biwaków i imprez pozaszkolnych;
4) Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur na wyznaczonym stanowisku od początku do końca pracy i wypełnia zadania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem-przyjętym przez Radę Pedagogiczną;
5) Zapewnia opiekę dzieciom klas pierwszych do chwili odebrania ich przez rodziców- jeżeli dziecko nie ukończyło 7 roku życia;
6) Realizację zadań w ramach edukacji pro zdrowotnej i ekologicznej.

§ 6.

1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną.
2. Główne założenia WSO szkoły:
a) Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
b) Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
c) Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.
d) Dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

3. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO.

a) Klasyfikację śródroczną ze wszystkich przedmiotów przeprowadza się w styczniu.
b) Termin klasyfikacji śródrocznej i końcowo rocznej określa dyrektor szkoły na podstawie kalendarza organizacji roku szkolnego.

4. W KLASACH IV-VI USTALA SIĘ SKALĘ OCEN BIEŻĄCYCH I OCEN KLASYFIKACYJNYCH ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWOROCZNYCH WG TABELI:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny
Cel

bdb

db

dst

dop

ndst
6

5

4

3

2

1

a) Powyższa skala obowiązuje od roku szkolnego 2004/2005.
b) W klasach I-III ocena śródroczna i końcowo roczna ma charakter
opisowy.

c) W klasach I-III ocena bieżąca ma charakter 5-stopniowy:wspaniale, bardzo ładnie, ładnie, musisz jeszcze popracować, wiadomości nie opanowane.
d) W klasie III począwszy od lutego stosuje się oceny cząstkowe za: technikę czytania, mnożenie i dzielenie w zakresie 100, testy podsumowujące wg powyższej tabeli.
e) Oceny końcowo roczne w klasach IV-VI ustala się w stopniach wg skali zgodnej z rozporządzeniem MEN z dnia 7.09.2004r.

5. WYMAGANIA NA OCENĘ W KLASACH I-III:

a) W klasach I-III:
- Wspaniale :Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z programu, a także wykraczającymi poza program nauczania danej klasy. Bezbłędnie i samodzielnie rozwiązuje zadania, proponuje nietypowe rozwiązania. Opanował wiadomości i umiejętności dopełniające.

- Bardzo ładnie: Uczeń dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z programu nauczania danej klasy. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę, samodzielnie rozwiązuje zadania. Opanował wiadomości i umiejętności rozszerzające.

- Ładnie: Uczeń poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z programu nauczania danej klasy. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z pomocą nauczyciela. Opanował wiadomości i umiejętności podstawowe.

- Musisz jeszcze popracować: Uczeń ma braki w opanowaniu materiału programowego danej klasy, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności w toku dalszej nauki. Potrzebuje częstej pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań. Opanował wiadomości i umiejętności konieczne.

- Wiadomości nie opanowane: Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy. Braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.

6. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNĄ OCENĘ:

a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
- Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
- Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy.
- Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie.
- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
- Bierze udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym i rejonowym.

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a opanował je na poziomie wymagań zawartych w kryteriach na ocenę dobrą z danego przedmiotu.
- Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje ( wykonuje samodzielnie ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w kryteriach na ocenę dostateczną z danego przedmiotu.
- Rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
-
e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- Ma braki w opanowaniu materiału programowego ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez danego ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki.
- Rozwiązuje, wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

- Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
- Nie jest w stanie rozwiązać ( wykonać) zadania o niewielkim ( elementarnym) stopniu trudności.

7. ZASADY OCENIANIA Z RELIGII REGULUJĄ ODRĘBNE PRZEPISY.
8. Ocen śródrocznych w klasach I-VI nie umieszcza się w arkuszach ocen.
9. W klasach IV-VI ustala się następującą skalę ocen końcowo rocznych i śródrocznych z zachowania:

Ocena
Skrót

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne
wz

bdb

db

pop

ndp

ng

a) Powyższa skala obowiązuje od roku szkolnego 2004/2005.
b) W klasach I-III ocena śródroczna i końcowo roczna ma charakter opisowy.

10. Ocenę z zachowania ustala się według tabel : 10a, 10b, 10c.

Ocena z
zachowania

Funkcjonowanie
ucznia w środowisku
szkolnym
Zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

RAZEM

Wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne
60-55

54-49

48-43

42-37

36-31

30 i mniej
25-22

21-18

17-14

13-10

9-6

5 i mniej
85-77

75-67

65-57

55-47

36-31

35 i mniej
44 60- 45
9
a)

b). Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

Lp.
Paragraf 1.01 TREŚĆ OCENY
PUNKTACJA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia.
Pilny w nauce odrabia systematycznie prace domowe.
Uważa i jest aktywny na lekcjach.
Chętnie wypełnia dodatkowe zadania i rozwija swoje zainteresowania.
Estetycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy.
Jest obowiązkowy i przynosi przybory.
Każdorazowo usprawiedliwia nieobecności i spóźnienia.
Działa w organizacjach uczniowskich.
Chętnie pomaga w lekcjach słabszym w nauce i korzysta z pomocy.
Szanuje dobytek szkolny.
Wykonuje ( realizuje ) zarządzenia władz szkolnych.
Wywiązuje się z podjętych działań.
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
RAZEM
60
10
11

Lp.
TREŚĆ OCENY
PUNKTACJA

1.
2.
3.
4.
5.
Zachowuje się i wyraża w sposób kulturalny.
Jest uczciwy w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
Przestrzega zcute;w;
b). Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
c). kształcenia kultury czytelniczej;
d). Kształcenia postaw moralnych uczniów, ich stylu życia i systemu wartości;
e). Udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
f). Udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia i wyborze zawodu;
g). Rozwijanie różnych form samorządności i gotowości do pracy społecznej;
h). Współdziałanie z nauczycielami w rozpoznawaniu uzdolnień dzieci, ich osiągnięć i trudności oraz określenie przyczyn trudności w nauce i zaburzeń w zachowaniu;
i). Rozpoznawanie aktywności czytelniczej i kierowanie rozwojem czytelniczym dzieci i młodzieży;
j). Podejmowanie roli współorganizatora życia kulturalnego na terenie szkoły;
k). Zapewnienie możliwości spędzenia wolnego czasu w czytelni biblioteki;
l). Odpowiednie gromadzenie zbiorów bibliotecznych, własnego ich opracowania, zapewnienie informacji i ułatwienie nauczycielom uzyskania niezbędnych materiałów przydatnych na zajęcia dydaktyczne w doskonaleniu zawodu, aktualizowaniu wiedzy pedagogicznej i specjalistycznej;
ł). Uczestniczenie w prowadzonej przez szkołę pedagogizacji rodziców;
m). Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz czytelnictwa na użytek rady pedagogicznej;
n). Prowadzenie różnych form wizualnej propagandy książki i czytelnictwa;
o). Organizowanie ogólnoszkolnych przeznaczonych dla mniejszych uczniów imprez inspirujących czytelnictwo i rozwijających kulturę czytelniczą, jak: apele czytelnicze, dyskusje nad książką, konkursy, spotkania z autorami itp.
p). organizowanie lekcji bibliotecznych;
r). Opracowywanie rocznego planu działalności biblioteki w zakresie gromadzenia zbiorów działalności informacyjnej, lekcji bibliotecznych, imprez czytelniczych itp.
6. Warunkiem realizowania przez bibliotekę wymienionych w ust. 5 zadań jest dysponowanie odpowiednimi funduszami przeznaczonymi na organ prowadzący bibliotekę.
7. Zasady, organizację pracy oraz formy realizacji przez bibliotekę działań statutowych określają odrębne przepisy.
8. Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad biblioteką, a w szczególności:
a). Uwzględnia w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły zadanie w dziedzinie edukacji czytelniczej i informacyjnej;
b). Inspiruje i kontroluje współpracę rady pedagogicznej z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przygotowaniu uczniów do samokształcenia w rozwijaniu ich kultury czytelniczej;
c). Zatwierdza roczny plan działalności biblioteki szkolnej;
d). Hospituje lekcje przysposobienia czytelniczo-informacyjnego
e). Analizuje współpracę biblioteki ze szkołą;
f). Ocenia stan czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez bibliotekarza dwa razy w ciągu roku szkolnego.
9. Do obowiązków rady pedagogicznej należy w szczególności:
a). Formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki oraz prawidłowej realizacji programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów;
b). Zatwierdzanie propozycji uzupełniania zbiorów i wyposażenia biblioteki, wnoszonych przez bibliotekarza;
c). Znajomość zawartości zbiorów bibliotecznych dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji ( opiekuna oddziału, koła zainteresowań, organizacji);
d). Zapoznanie z nimi uczniów, w tym z księgozbiorem podręcznym w klasie;
e). Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów;
f). Współpraca w upowszechnianiu wśród uczniów najwartościowszych książek, wskazywanie im lektury do poznawanego materiału;
g). Współpraca z bibliotek w przygotowaniu uczniów do korzystania z informacji, w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych oraz wskazanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych;
h). Zgłaszanie bibliotekarzowi na początku roku szkolnego przewidywanych do przeprowadzenia w bibliotece zajęć ( lekcji, godzin wychowawczych, zajęć kół zainteresowań) oraz imprez czytelniczych przygotowanych przez samorząd, organizacje i koła zainteresowań;
i). Otaczanie szczególną opieką czytelnictwa klas najmłodszych;
j).Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów stroniących od książki i biblioteki, wykrywanie przyczyn braku potrzeby czytania i kształtowania nawyków korzystania z biblioteki.
10. Pomocy merytorycznej i instruktażowo- metodycznej mogą udzielać bibliotekarzowi doradcy metodyczni i wizytatorzy kuratorium oświaty.

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 31.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników , o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

§ 32.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
a). Wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego;
b). Realizacja obowiązujących programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach, grupach wg jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły;
c). Zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę;
d). Poszanowania godności osobistej ucznia;
e). Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;
f). Jawne, umotywowanie i sprawiedliwe ocenianie pracy ucznia;
g). Dbanie o powierzony mu sprzęt i pomoce naukowe;
h). Bezstronność, obiektywizm i sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów szkoły;
i). Nauczyciel zobowiązany jest też do:
- Stymulowania rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zainteresowań;
- Budowania prawidłowego procesu dydaktycznego;
- Pomocy uczniom w niepowodzeniach szkolnych w oparciu o trafną diagnozę;
- Pełnienia dyżurów nauczycielskich w czasie przerw.
j). Ponosi odpowiedzialność za wypadki uczniów wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczyciela w tym zakresie.

§ 33.

1. W szkole można utworzyć zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
4. Do zadań zespołu należą:
a). Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
b). Wspólne opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
c). Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
d). Udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
e). Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 34.

1. Pracą wychowawcza klasy kieruje nauczyciel-wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a). Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.
b). Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
c). Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
a). Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
b). Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
- Różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.
- Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
c). Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie ( oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
d). Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
- Poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci.
- Współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci.
- Włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.
e). Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
f).Czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego.
g). Prawidłowo prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
4.Nauczyciel wychowawca klas I-III ponadto:
a). Co najmniej raz na kwartał organizuje spotkania z rodzicami.
b). Dokonuje dokładnej analizy karty obserwacji dziecka, prowadzonej w przedszkolu.
5.Wychowawca klasy spotyka się z rodzicami swoich wychowanków raz w kwartale ( zebrania ogólne) i indywidualnie w razie potrzeby ( odwiedziny domu lub kontakt w szkole).
6.Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
7. Początkujący nauczyciel-wychowawca ma prawo do:
a). Zapewnienia mu nauczyciela opiekuna spośród pedagogów danego przedmiotu.
b). Zabezpieczenia w programy nauczania, obowiązujące w szkole regulaminy i inne materiały.
c). Pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji szkoły i nauczyciela opiekuna.
9. Szkoła ma opracowany szkolny program wychowawczy.

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 35.

1. Uczniami szkoły stają się dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałe w obwodzie szkolnym.
2. W uzasadnionych przypadkach do tutejszego obwodu szkolnego mogą być zapisane też dzieci z innych rejonów szkolnych, na pisemny wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.
4. Na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
5. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 10 lat.
7. Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, w której obwodzie mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się także uczęszczanie dzieci i młodzieży do szkół specjalnych.
9. Na wniosek rodziców obowiązek szkolny może być również realizowany poza szkołą, na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły.
10. Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły w stosunku do dzieci mieszkających w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
a). Kontroluje wykonywanie obowiązków rodziców w tym zakresie;
b). Prowadzi ewidencję dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu ( „ Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu”).
c). Prowadzi wpisy w księdze uczniów, potwierdzające przyjęcie i uczęszczanie dziecka do szkoły;
d). Współpracuje z organem gminy w zakresie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat oraz dyrektorami innych szkól podstawowych w związku ze zmianą realizacji obowiązku szkolnego w innym obwodzie.
11. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 36.

36.1. Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Opieki wychowawcy i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych- jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce a także rzetelnej informacji.
7. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych.
8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, świetlicy, stołówki i innych urządzeń szkolnych.
9. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach dziecięcych w szkole, zwłaszcza w samorządzie uczniowskim.

36.2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:
1. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
2. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
3. Odpowiedzialność za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
4. Dbałość o wspólne dobro.

§ 37.

1. Społeczność uczniowska nagradza ucznia za:
a). Rzetelną naukę i pracę społeczną.
b). Wzorową postawę.
c). Wybitne osiągnięcia.
d). Dzielność i odwagę.
2. Za wypadki wymienione w ust. 1 uczeń może otrzymać:
a). Pochwałę nauczyciela-wychowawcy wobec klasy z wpisaniem jej do dzienniczka ucznia.
b). Pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy z wpisaniem jej do dzienniczka ucznia.
c). List pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora do rodziców ( opiekunów) ucznia.
d). Bezpłatny udział w wycieczce szkolnej.
e). Umieszczenie zdjęcia ucznia w gablocie szkolnej.
f). Nagrodę rzeczową.
g). Dyplom uznania.
3. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy, opiekunów kółek i zainteresowań, samorząd uczniowski lub inne organizacje uczniowskie działające w szkolasad bhp w szkole, na drodze, na wycieczce.
Dba o swoją higienę osobistą.
Żyje w zgodzie z rówieśnikami, jest koleżeński i uczynny, potrafi działać w grupie.
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
Paragraf 1.02 RAZEM
25
c). Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

d). Na ocenę z zachowania nie ma wpływu: wygląd zewnętrzny ucznia, cechy charakteru, poglądy i jego przekonania.

e). Przy wystawianiu oceny z zachowania wychowawca zasięga opinii o uczniu u nauczycieli, kolegów z klasy i samooceny.

f). Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

g). Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ( każdego) informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z zachowania.

11. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW OCENIA SIĘ WEDŁUG ZASAD :

a). Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie wg zdobytej wiedzy i umiejętności.

b). Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psych-pedag lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

c). Przy ustalaniu oceny z wych-fiz, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

d). W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor szkoły

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psych-pedag albo inną poradnię specjalistyczną.

e). W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentach przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.

f). Osiągnięcia ucznia mierzy się systematycznie.


Ilość godzin tygodniowo
Minimalna ilość ocen

1

2

3

4 i więcej
4

6

8

10
g). Częstotliwość oceniania zależna jest od ilości godzin danego przedmiotu w tygodniu, zgodna z poniższą tabelą:

h). Przy ocenie opisowej, miesięczne karty obserwacji, na podstawie których przygotowuje się ocenę śródroczną i końcowo roczną ( kl..I-III).

i). Uczeń klasy IV-VI otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli uzyska średnią ocen 4,75 i zachowanie co najmniej bardzo dobre i nagrodę książkową.

12. OCENIANE SĄ ZRÓŻNICOWANE FORMY AKTYWNOŚCI.
Forma oceniania może być pisemna lub ustna i obejmuje:

a). Sprawdziany, testy, kartkówki.
b). Prace klasowe.
c). Wypowiedzi ustne.
d). Recenzje, komentarze, projekty.
e). Wytwory prac ucznia, ćwiczenia, doświadczenia.

f). Obserwacje.
g). Arkusze samooceny.
h). Prace domowe.
i). Pracę indywidualną i grupową.

13. PRZY WYSTAWIANIU OCEN USTALA SIĘ NASTĘPUJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA:

a). Ocenę osiągnięć uczniów obejmującą większą partię materiału( dział, zagadnienie programowe opracowane w ciągu dłuższego czasu) musi być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.

b). W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa.

c). W ciągu tygodnia mogą się odbyć maksymalnie 3 prace klasowe.

d). Prace klasowe powinny być oceniane w ciągu dwóch tygodni, a sprawdziany w ciągu tygodnia.

e). Uczeń nieobecny na pracy pisemnej jest zobowiązany do jej napisania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

f). Ocenę niedostateczną z pracy podsumowującej dział można poprawić jeden raz terminie uzgodnionym przez nauczyciela z uczniem.

g). Ocena śródroczna i końcowo roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

h). Ustalając ocenę roczną uwzględnia się ocenę sródroczną.

i). Oceny są umotywowane i jawne dla ucznia.

j). O ocenach cząstkowych uczeń jest informowany na bieżąco.

14. RODZICÓW INFORMUJE SIĘ O POSTĘPACH DZIECI W NAUCE PRZESTRZEGAJĄC NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

a). Nauczyciel/wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

b). Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje ucznia oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o kryteriach i zasadach promowania i klasyfikowania oraz o warunkach i trybie odwołania od ocen.

c). Oceny są jawne dla rodziców ( prawnych opiekunów ) . Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

d). Na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić.

e). Informowanie rodziców ( prawnych opiekunów ) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia odbywa się podczas zebrań z rodzicami organizowanymi przez szkołę oraz w czasie indywidualnych kontaktów z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

f). Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych i końcowo rocznych

g). O przewidywanym dla ucznia stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia oraz rodziców ( poprzez wpis do dzienniczka, dziennika lub wysłanie listu poleconego z informacją) na miesiąc przed klasyfikowaniem oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym.

h). Postępy uczniów klas IV-VI z poszczególnych przedmiotów odnotowywane są w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach uczniów, dziennikach lekcyjnych itp.

15. KLASYFIKACJA UCZNIÓW ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENiS z DNIA 7.09.2004r.

1. Na miesiąc przed śródrocznym i końcowo rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele ( wychowawcy) są zobowiązani poinformować ucznia ( poprzez wpis do dziennika ), rodziców ( poprzez wezwanie do szkoły i poinformowanie ustne) o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej.
Rodzice ( prawni opiekunowie) potwierdzają otrzymaną informację podpisem w dzienniku lekcyjnym. Jeśli rodzic nie przyjdzie do szkoły wychowawca jest zobowiązany do wysłania pisemnego zawiadomienia listem poleconym o przewidywanych ocenach niedostatecznych, a odpis pozostaje w aktach szkoły.

2. Na 2 tygodnie przed śródrocznym i końcowo rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele ( wychowawcy) są zobowiązani poinformować uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych ( śródrocznych) i przewidywanej ocenie zachowania.

3. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ( ust. 8 rozporządzenia).

4. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej może powtarzać klasę tylko w wyjątkowych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) ucznia.

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał końcowo roczne ( śródroczne) oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej , uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą końcowo roczną ( śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.5, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

16. TRYB ODWOŁAWCZY OD OCEN ŚRÓDROCZNYCH I KOŃCOWO ROCZNYCH Z PRZEDMIOTÓW I ZACHOWANIA.

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcowo roczna ( śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcowo roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że końcowo roczna ( śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcowo roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a). W przypadku ustalenia końcowo rocznej ( śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala końcowo roczną ( śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b). W przypadku ustalenia końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala końcowo roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

17. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY I POPRAWKOWY ODBYWA SIĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

1. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt.2a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami);

2. W skład komisji wchodzą:

W przypadku ustalenia końcowo rocznej ( śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
f) dyrektor szkoły
g) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
h) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły podstawowej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

W przypadku ustalenia końcowo rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a). dyrektor szkoły
b). wychowawca klasy
c). wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie
i) psycholog
j) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
k) przedstawiciel rady rodziców

3. Nauczyciel o którym mowa w pkt.3g-h, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym,że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
4. Ustalona przez komisję końcowo roczna ( śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcowo roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna ( z wyjątkiem: „ Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej ( śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy”- § 19.1. rozporządzenia MENiS z Dnia 7.09.2004r.
5. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt.2a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej ( śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z 2 obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

10. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

a). dyrektor szkoły
b). nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący
c). nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji

Nauczyciel o którym mowa w pkt. 11b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający, w szczególności:

a). skład komisji
b). termin egzaminu poprawkowego
c). pytania egzaminacyjne
d). wynik egzaminu poprawkowego oraz ocenę z tego egzaminu

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH.

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować ( na piśmie) do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego końcowo rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2. We wniosku należy określić ocenę, o jaką się uczeń ubiega.

3. Warunkiem ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana jest:

a). systematyczna praca ucznia na lekcjach ( brak uwag o nie przygotowaniu do lekcji);
b). napisanie wszystkich sprawdzianów w danym okresie nauki
c). wszystkie prace klasowe napisane na ocenę co najmniej przewidywaną

4. Uczeń może się ubiegać o ocenę o jeden stopień wyższą od przewidywanej.

5. Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku odrzuca go bądź przekazuje go nauczycielowi danego przedmiotu.

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń wnioskuje o podwyższenie oceny przekazuje w formie pisemnej zakres materiału i wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania wyższych niż przewidywano ocen klasyfikacyjnych. Zakres materiału może dotyczyć pół roku, roku szkolnego

7. lub poszczególnych działów nauczania, w zależności od dotychczasowych osiągnięć ucznia.

8. Uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do egzaminu zaliczeniowego, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki i informatyki, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Egzamin z języka obcego może mieć formę pisemną i ustną.

10. Pisemny egzamin zaliczeniowy przeprowadza i ocenia nauczyciel przedmiotu.

11. Końcowo roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu zaliczeniowego nie może być niższa od przewidywanej.

§ 7.

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8.

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych oraz realizację zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

§ 9.

1. Dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów organizuje nauczanie indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
2. Przydziela uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych doraźne lub stałe zapomogi, współdziałając w tym zakresie z różnymi terenowymi organami i instytucjami.
3. Dyrektor zdobywa środki finansowe na opłacenie drugiego śniadania w szkole dla dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych i posiadających bardzo trudne warunki materialne.

§ 10.

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a). Prowadzenie obserwacji dziecka przez wychowawcę celem wczesnego ujawnienia defektów psychologicznych.

b). Współdziałanie z poradniami specjalistycznymi i rodzicami.

c). Udział uczniów w zajęciach terapeutycznych, logopedycznych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.

Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY

§ 11.

1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor szkoły
b).Rada Pedagogiczna
b) Rada Rodziców
c) Samorząd Uczniowski
2. Do zadań dyrektora szkoły w szczególności należy:
a) w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą:
- kształtowanie twórczej atmosfery w szkole, właściwych warunków w pracy i stosunków pracowniczych;
- przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej programów szkoły i projektów rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły ( tworzonych w zespołach nauczycieli), kierowanie ich realizacją, oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, a radzie rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
- ustalenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- przydzielanie w uzgodnieniu z radą pedagogiczną nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć;
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy;
- przyjmowanie uczniów do szkoły;
- egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu szkoły, regulaminu uczniowskiego i innych przepisów prawa szkolnego;
- koordynowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewnienia Jakości
b). w zakresie organizacji działalności szkoły:
- zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego- obrony cywilnej i powszechnej samoobrony;
- egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły;
- sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
- określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków;
- organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
c). w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:
- realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli;
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły;
- premiowanie i nagradzanie pracowników zgodnie z „ regulaminem premiowania”;
- udzielanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy;
- przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, i innym pracownikom szkoły;
- wnioskowanie o inne nagrody określone przepisami oświatowymi;
- załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami;
d). w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
- zarządzanie powierzonym nauczycielowi majątkiem szkolnym;
- planowanie w uzgodnieniu z radą pedagogiczną wykorzystania środków finansowych szkoły;
- organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkolnej;
- organizowanie przeglądu stanu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;
- organizowanie określonych inwentaryzacji majątku szkolnego;
3. Kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki jest rada pedagogiczna.
a). Radę pedagogiczną, tworzą: biorą udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
b). Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
c). W posiedzeniu rady pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, goście. Mają oni głos doradczy.
d). Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
e). Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
f). Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
g). Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
- zatwierdzanie programu szkoły i planów pracy szkoły;
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
- podejmowanie uchwał w sprawie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego;
- podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie.
h). Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy:
- organizacja pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
- projekt planu finansowego szkoły;
- wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
- propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
- propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole;
- w przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały rady pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ prowadzący.

4. Dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną o planowych działaniach rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców szkoły.

6. W skład rady rodziców wchodzą rady klasowe rodziców.

7. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.

8. Do uprawnień rady rodziców należy w szczególności:
- występowanie do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
- w celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin tejże rady.
- Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, projektu regulaminu szkolnego i statutu szkoły oraz bieżącego i perspektywicznego programu pracy szkoły.

9. W szkole działa samorząd uczniowski będący reprezentacją wszystkich uczniów.

10. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

11. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a). prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami;

b). prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

c). prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

d). prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

e). Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

f). Prawo opiniowania projektu szkolnego regulaminu uczniowskiego;

g). Prawo redagowania gazetki szkolnej.

§ 12.

1. Za właściwe współdziałanie i przepływ informacji o podejmowanych przez poszczególne organa szkoły ustaleniach i wnioskach odpowiedzialni są dyrektor szkoły, przewodniczący rady rodziców, opiekun samorządu uczniowskiego i przewodniczący samorządu uczniowskiego.
2. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej między organami szkoły dyrektor spełnia rolę koordynatora wobec działań wszystkich organów.
3. Organy szkoły składają pisemne zażalenia do dyrektora szkoły i oczekują wyczerpującej odpowiedzi.
4. Dyrektor szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, podejmuje sam lub powołuje komisję pojednawczą wraz, z którą rozstrzyga spór w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 13.
1. Rodzice mają prawo do:

a). Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danej klasie i szkole;
b). Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz trybów odwoławczych;
c). Znajomości podstaw programowych z każdego przedmiotu;
d). Uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
e). Wyrażania i przekazywania dyrekcji szkoły i organowi sprawującemu bezpośredni nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

2. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze odbywają się raz na kwartał.

Rozdział V

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 14.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 15.

1. Szczególną organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz ten zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 16.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego, 6-letniego cyklu nauczania i jest szkołą pełną.
3. Zasady tworzenia oddziałów i ich liczebności określają odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 17.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem zajęć, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 18.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa ( np. lekcjach wychowania fizycznego, języka obcego, informatyki i techniki) dokonuje się corocznie podziału oddziałów na grupy.
2. Podział na grupy następuje z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych i aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§ 20.

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych i między klasowych.
2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust.1 ustala się zgodnie z § 18 ust.2.
3. Zajęcia, o których mowa w ust.1, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
4. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekroczyć 8 osób.

§ 21.

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne ( nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 22.
1. W szkole podstawowej prowadzone są obowiązkowe oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich.
2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie, w szczególności:
a). wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
b). sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
c). współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
d). umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
e). Udziela dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną;
f). Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
g). Sprawuje stałą opiekę przez nauczyciela w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
3.Dziecko przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice ( opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca pełne bezpieczeństwo.
4.Dyrektor szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
Rodzice mają prawo:
a). Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale;
b). Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
c). Wyrażenia i przekazywania organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy przedszkola.
6.W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się stałe spotkania z rodzicami nie rzadziej niż 3 razy w danym roku szkolnym.
7. Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
8. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
9. Istnieje możliwość przyjęcia do oddziału dzieci 5-letnich na wniosek rodziców i prawnych opiekunów za zgodą nauczyciela i dyrektora szkoły, jeśli w oddziale są wolne miejsca.
10. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie oddziału przedszkolnego oraz na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli w oddziale są wolne miejsca.
11. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
12. W oddziale, do którego przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15-20, w tym 2-3 niepełnosprawnych.

§ 23.

Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.

§ 24.

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo w szczególności do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

§ 25.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 26.

1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć nauczania: szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
2. Tygodniowy rozkład zajęć z wychowania fizycznego ustala dyrektor.

§ 27.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Rada pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
3. Przerwy między godzinami lekcyjnymi nie mogą być krótsze niż 5 minut, co najmniej jedna przerwa powinna być dłuższa i trwać nie krócej niż 15 minut.

§ 28.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 29.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość otrzymania szklanki gorącego napoju. Odpłatność jest ustalana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą rodziców. Istnieje możliwość zwolnienia z opłat uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
§ 30.

1. Księgozbiór biblioteki szkolnej znajduje się w bibliotece Szkoły Podstawowej w Szabdzie.
2. Biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice i inni mieszkańcy rejonu szkoły.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Zadaniem biblioteki jest w szczególności:
a). Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczni&oa.
4. Szczególne osiągnięcia uzyskane w wypełnianiu funkcji w organizacji uczniowskiej, konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego, lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także za naruszenie porządku szkolnego uczeń może być ukarany kolejno:
a). Upomnieniem ustnym ucznia przez wychowawcę.
b). Upomnieniem wychowawcy wobec zespołu klasowego.
c). Informacją wpisaną do dzienniczka ucznia i zeszytu wychowawczego.
d). Upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec klasy ( oddziału).
e). Wezwaniem rodziców do szkoły.
f). Naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na ogólnym apelu.
g). Naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec rady pedagogicznej.
6. Za postępowanie zagrażające zdrowiu lub życiu kolegów uczeń może być:
a). Przeniesiony do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
7. Kary wymienione w ust. 5, pkt. c,d,e, f, g są stosowane na podstawie decyzji dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela wychowawcy klasy, natomiast kary wymienione w ust.6, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
8. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby ( nie dłużej niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, rady pedagogicznej lub innej szkolnej organizacji uczniowskiej.
9.Uczeń ma prawo odwołać się od kary:
a). Nałożonej przez wychowawcę do dyrektora szkoły osobiście lub za pośrednictwem samorządu klasowego;
b). Nałożonej przez dyrektora szkoły ust.5, pkt.c,d,e,f,g- do dyrektora szkoły osobiście lub za pośrednictwem samorządu klasowego uczniów ( samorządu szkolnego).
c). Od kar wymienionych w pkt. 6 do rady pedagogicznej za pośrednictwem samorządu klasowego lub samorządu szkolnego. Odwołanie takie może złożyć uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie).
d). Odwołanie od kary wnosi się w ciągu 3 dni od zawiadomienia ucznia i rodziców o ukaraniu.
e). O uwzględnieniu odwołania bądź jego odrzuceniu dyrektor szkoły zawiadamia ucznia ( rodziców lub prawnych opiekunów) na piśmie w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji.
Odwołanie rozpatruje się w ciągu 14 dni od chwili złożenia wniosku.
10. Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły ( radę pedagogiczną) , po uwzględnieniu trybu odwoławczego jest ostateczna. W przypadku anulowania kary uważa się ją za niebyłą.
11. O udzielonym wyróżnieniu lub karze wychowawca klasy powiadamia rodziców ( opiekunów) ucznia.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Wszelkie pieczęcie są używane wyłącznie w celach służbowych.

§ 39.

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

W statucie dokonano zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokument przedstawiono i konsultowano z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Przeprowadzono ewaluację i zatwierdzono zmiany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 3.03.2005r.data wytworzenia2013-10-10
data udostępnienia2013-10-10
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin1922
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@