Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Przetargi i zamówienia publiczne Przetargi na grunty gminne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt Gminy Brodnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13a - Przetargi na grunty gminne, menu 128, artykuł 2211 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi na grunty gminne

Wójt Gminy Brodnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13a

1. Lokal użytkowy nr 3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW T01B/00049674/3. Powierzchnia %tkowa 237,22 m2, usytuowany na I piętrze budynku administracyjnego, składający się z korytarza, 2 wc i 7 pomieszczeń biurowych. Do lokalu przynależą 4 pomieszczenia w piwnicy o pow. użytkowej 54,08 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w działce gruntu nr 150/3 pod budynkiem 27/1 OOcz. oraz w elementach niepodzielnych budynku zapisanych w KW nr T01B/00013048/5.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 600 000,00 zł, słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100.

2. Lokal użytkowy nr 5, dla którego prowadzona jest księga wieczysta T01B/00049676/7. Powierzchnia użytkowa 120,76m2, usytuowany na III piętrze budynku administracyjnego, składający się z korytarza i 4 pomieszczeń biurowych. Z własnością lokalu związany jest udział w działce gruntu nr 150/3 pod budynkiem - 11/1 OOcz. oraz w elementach niepodzielnych budynku zapisanych w KW nr TO 1B/00013048/5.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej: 302 000,00 zł, słownie: trzysta dwa tysiące złotych 00/100.

Sprzedaż lokali jest zwolniona z podatku VAT.

Lokale znajdują się w budynku administracyjnym, murowanym, wolnostojącym, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej (piwnica), jednoklatkowym z oddzielnym wejściem do lokalu nr 1 i podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy uchwalonego Uchwałą Nr XXII/202/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 23.08.2012r. nieruchomość położona jest na terenach z przeznaczeniem jako tereny zabudowy usług publicznych. Obszar nieruchomości znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i w obszarze rewitalizacji, przyjętym Uchwałą nr XX1I/198/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, w tym hipoteką, jak również nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019r. o godzinie 1200, w obecności oferentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, pokój 102.

Wadium wynoszące 10% ceny wywoławczej w gotówce należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Brodnica - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Brodnicy nr 87 2030 0045 1110 0000 0202 2250. najpóźniej do dnia 25.01.2019 r. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Od zdeponowanego wadium nie pobiera się odsetek. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu a w przypadku :

-      podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

-      małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości-dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

-     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Urząd zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg wygrał o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na niniejszy temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Brodnica ul. Mazurska 13 w dniu urzędowania, pok. 307, lub telefonicznie pod nr (056) 49 416 22.

Ogłoszenie [pobierz]

Metryka

data wytworzenia
2018-11-16
data udostępnienia
2018-11-16
sporządzone przez
opublikowane przez
Sławomir Czubiel
ilość odwiedzin
205
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.