Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Brodnica
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Brodnica  / Sprawy do załatwienia w urzędzie
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sprawy do załatwienia w urzędzie Sprawy do załatwienia w urzędzie


Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów w wypadku, gdy wnioskodawca jest posiadaczem nieruchomości

podstawa prawna
 • Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.)
 • 1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.10.2004r. w sprawie stawek i opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. Nr 228, poz. 2306)
 • 2) Obwieszczenie Ministra środowiska z 12.10.2006r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 (M.P. z 2006r. Nr 73, poz. 733)
 • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) 
wydział

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Brodnica przy ul. Zamkowej 13a, pokój nr 203 w godzinach pracy, tj. :
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730-1530,

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy
ul. Zamkowa 13A
87-300 Brodnica

wymagane dokumenty
 • Wniosek do pobrania : Druk do pobrania  o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zawierający:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  2. tytuł prawny władania nieruchomością;
  3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
  5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (np. dzierżawcą), należy dołączyć zgodę właściciela. 
opłaty

Zezwolenia na usunięcia drzew i krzewów są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635) - część III, kol. 4, pkt. 6 załącznika do ww. ustawy. 

 • Usunięcie krzewów
  • W 2007 roku opłata za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 213,27 zł.
 • Usunięcie drzew
  • Opłaty ustala się na podstawie stawki zależnej od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.

Przykład naliczania opłaty za usunięcie drzewa w 2007 roku:

Gatunek drzewa

Stawka zależna od gatunku

Obwód pnia

Współczynnik zależny od obwodu

Opłata

1

2

3

4

  5 = 2 x 3 x 4  

Klon jesionolistny

11,54 zł/cm

150 cm

3,70

6 404,70 zł

 • Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:
  • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowa­dzeniem działalności gospodarczej
  • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
  • które zagrażają bezpie­czeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych
  • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
  • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
  • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospo­daro­wania przestrzen­nego na cele budowlane
  • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów
  • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
  • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
  • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodni­czych
  • z grobli stawów rybnych
  • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciw­powo­dziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń. 
termin

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administra­cyjnego - w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy. 

tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

inne
 • Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Brodnica na wniosek posiadacza nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty ustala się w wydanym zezwoleniu.
 • Zezwolenie nie jest wymagane dla drzew i krzewów:
  • w lasach
  • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
  • na plantacjach drzew i krzewów
  • których wiek nie przekracza 5 lat
  • usuwanych w związku z funkcjo­nowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciw­powo­dziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciw­powo­dziowego, z wałów przeciw­powodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
  • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieru­cho­mości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 


data wytworzenia2013-10-15
data udostępnienia2013-10-15
sporządzone przezKlimowska Justyna
opublikowane przezJustyna Klimowska
ilość odwiedzin616
rejestr zmianzobacz »
Gmina Brodnica, Mazurska 13, 87-300 Brodnica, tel.: 56 49-416-12, fax: 56 49-416-40, sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, www.brodnica.ug.gov.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@