Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica
Menu góra
Strona startowa Prawo Deklaracja dostępności
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja dostępności, menu 268 - BIP - Gmina Brodnica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Brodnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brodnica.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowej,
    • Dla informacji brak właściwej relacji,
    • Kontrast kolorów pomiędzy obiektami graficznymi a kolorami przylegającymi nie jest w stosunku minimum 3:1,
    • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sławomir Czubiel, informatyk@brodnica.ug.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 564941621. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności lokalizacji Urzędu Gminy Brodnica i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Urząd Gminy Brodnica i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy znajdują się na ulicy Mazurskiej.

Do budynku prowadzą schody zewnętrzne z zainstalowanymi poręczami. Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Po prawej stronie budynku znajduje się wjazd na parking wewnętrzny.

Wejście główne do budynku to przeszklone drzwi, do których dotrzesz po skorzystaniu ze schodów lub podjazdu dla wózków. Dwa metry za drzwiami zewnętrznymi znajdują się kolejne przeszklone drzwi wewnętrzne. Następnie korytarz skręca w lewo, gdzie rozdziela się na dwie części. Na wprost znajdują się szklane drzwi i część korytarza prowadząca do kasy Urzędu Gminy Brodnica oraz biur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierując się w prawo, po prawej stronie korytarza znajduje się punkt obsługi osób z niepełnosprawnością. Naprzeciw punktu obsługi znajduje się wejście do pomieszczenia nr 105, do sali konferencyjnej.

Po lewej stronie na końcu korytarza znajduje się przejście do windy. Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku, a jej panel posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a. Windę wyposażyliśmy w komunikację dźwiękową informującą o jej stanie (kierunek jazdy, numer piętra).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na parterze budynku. Na 1 i 2  piętrze znajduje się Urząd Gminy Brodnica. Wejścia do biur na wszystkich kondygnacjach to pozbawione progów drzwi, które oznakowaliśmy tabliczkami z numerami biur, nazwami stanowisk i nazwiskami pracowników, w tym także alfabetem Braille’a. Przed drzwiami znajdują się powierzchnie manewrowe.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych:

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Możesz do niej dotrzeć przechodząc przez salę konferencyjną oznaczoną numerem 105.

Miejsca parkingowe.

Na wewnętrznym parkingu znajdującym się za budynkiem urzędu znajduje się 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami, położone w bliskiej odległości od wejścia.

Komunikacja miejska.

Do Urzędu Gminy i GOPS możesz dotrzeć komunikacją miejską. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się 150 metrów na północ na ulicy Mazurskiej. Zatrzymują się na nim autobusy linii 1 (w stronę osiedla Grunwald),  2 ( w stronę Dworca PKP), 3 (w stronę ul. Łyskowskiego) i 4 (w kierunku ulicy Sikorskiego).

Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących.

Osoby niesłyszące, które chcą załatwić sprawy administracyjne mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika lub pracownika urzędu, który ukończył kurs języka migowego. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza trzeba zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Kontakt SMS.

Możesz się z nami skontaktować za pomocą wiadomości tekstowej, wysyłając SMS na numer telefonu +48 606 726 397.

Pętla indukcyjna.

W pokoju 109 na parterze zainstalowaliśmy pętlę indukcyjną.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy wejściu głównym do budynku i naprzeciw wejścia na każde piętro znajdują się tablice informacyjno-nawigacyjne wykonane są w powiększonym i kontrastowym druku.

Przy drzwiach prowadzących do wszystkich biur w budynku zamontowaliśmy tabliczki informacyjne. Informują one o numerze i funkcji pomieszczenia. Wykonane są w powiększonym i kontrastowym druku wypukłym, zawierają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz znacznik NFC.

W windzie jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o numerze piętra, a numeracja jest także opisana alfabetem Braille’a.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja.

W budynku zainstalowaliśmy sygnalizację informującą dźwiękiem o zagrożeniach, a alarm przeciwpożarowy wyposażony jest również w sygnalizatory wizualne.

Opis rozkładu pomieszczeń Urzędu Gminy Brodnica i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

Opis budynku.

Budynek, w którym zlokalizowane są Urząd Gminy Brodnica i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, to dwupiętrowy budynek usytuowany przy ul. Mazurskiej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy znajduje się na parterze budynku w korytarzu z wejściem przez przeszklone drzwi znajdujące się po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

Urząd Gminy Brodnica znajduje się na pierwszym i drugim piętrze budynku. Punktem początkowym jest pozycja po wyjściu z windy, plecami do windy.

Układ pierwszego piętra.

Naprzeciw wyjścia z windy w odległości dwóch metrów znajdują się drzwi na korytarz. Po przejściu przez drzwi na korytarz naprzeciw windy znajduje się miejsce do wypełniania dokumentów i odpoczynku ze stołem, krzesłami i narożną kanapą. Po lewej stronie od wejścia, na końcu korytarza znajdują się wejścia do toalet: po prawej męskiej i na wprost do damskiej.

Po prawej stronie od wejścia na piętro znajduje się dwudziestosześciometrowy korytarz. Po obu stronach korytarza znajdują się drzwi do biur. Na końcu korytarza, na wprost, znajdują się drzwi do salki posiedzeń komisji rady gminy Brodnica.

Układ drugiego piętra.

Jest analogiczny do układu pierwszego piętra, z różnicą, że na końcu niespełna trzydziestoczterometrowego korytarza nie ma sali konferencyjnej.

Informacja o rozmieszczeniu pomieszczeń dotyczy wybranych miejsc. Aby zachować przejrzysty opis, wybraliśmy te, które najczęściej odwiedzają nasi Klienci. Są to punkty, w których możesz uzyskać pomoc, załatwić sprawę lub uczestniczyć w spotkaniu. Do każdego z nich opisaliśmy drogę komunikacji. Miejsca te znajdują się na parterze oraz dwóch piętrach: pierwszym i drugim.

Uwaga: skorzystaj z windy aby dostać się do miejsc zlokalizowanych na piętrach. Informacje kierujące bezpośrednio do windy z zewnątrz budynku zawarte są w: Wejście i hol wejściowy, parter oraz Winda, parter.

W budynku umieściliśmy na ścianie przy każdym pomieszczeniu, po stronie klamki, tabliczki informacyjne. Zawierają one informacje o numerze pomieszczenia, funkcji pomieszczenia oraz o osobach w nim pracujących. Wykonane one są w powiększonym i kontrastowym druku wypukłym. Zawierają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz znacznik NFC.

Wejście i hol wejściowy, parter.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Mazurskiej. Drzwi wejściowe znajdują się na podeście poprzedzonym  stopniami. Drzwi są jednoskrzydłowe, zaopatrzone w uchwyt, otwierane ręcznie na zewnątrz.

Do wnętrza budynku możesz dostać się również podjazdem dla wózków znajdującym się po lewej stronie od wejścia do budynku.

Winda, parter.

Za drzwiami wejściowymi skręć w lewo, idź prosto przez około dziewięć metrów, wejdź przez jednoskrzydłowe drzwi do mniejszego holu, w którym po lewej stronie  od wejścia znajdują się drzwi prowadzące na wewnętrzną klatkę schodową i wejście do windy.

Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku, a jej panel posiada oznaczenia w alfabecie Braille’a. Windę wyposażyliśmy w komunikację dźwiękową informującą o jej stanie (kierunek jazdy, numer pietra itp.). Winda ma przyciski wzywające po lewej stronie. Naciśnięcie jednego z przycisków przywołuje windę. Panel sterujący znajduje się wewnątrz kabiny, naprzeciw wejścia. Przyciski w panelu ustawione są w  pionowym rzędzie. Posiadają podświetlenie i oznaczone są alfabetem Braille’a. W kabinie jest system głośnomówiący informujący, na którym piętrze zatrzymuje się winda.

Sekretariat Wójta Gminy Brodnica, pierwsze piętro.

Naprzeciw wyjścia z windy w odległości dwóch metrów znajdują się drzwi na korytarz. Po przejściu przez drzwi skręć w prawo i kierując się następnie w lewą część korytarza w odległości około dziewięciu metrów, po prawej stronie korytarza znajdują się drzwi do pokoju numer 202 czyli Sekretariatu Urzędu Gminy. Po wejściu do sekretariatu, na godzinie dziewiątej znajdują się drzwi do gabinetu Wójta Gminy Brodnica.

Sala konferencyjna, parter.

Wchodząc wejściem głównym do budynku od ulicy Mazurskiej kieruj się do korytarza po prawej stronie. Po przejściu niecałych 4 metrów po lewej stronie korytarza znajduje się  wejście do pomieszczenia nr 105, do sali konferencyjnej.

Toalety męska i damska, pierwsze i drugie piętro.

Po wyjściu z windy skieruj się do korytarza po lewej stronie. Na końcu tego korytarza,  w odległości siedmiu metrów, znajdują się drzwi do toalet dla odwiedzających:  po prawej męskiej i na wprost do damskiej. Na obydwu piętrach znajdują się one w tych samych miejscach i mają identyczny układ. Klucze do toalet otrzymasz w sekretariacie Urzędu Gminy.

Po wejściu do toalety męskiej na ścianie po lewej stronie znajdziesz dwie umywalki. Dozownik mydła znajduje się na tej samej ścianie co umywalki, pośrodku pomiędzy nimi. Suszarka do rąk znajduje się na ścianie po lewej stronie względem umywalek. Dwie kabiny z muszlami toaletowymi znajdują się po tej samej stronie co umywalki w kolejnym pomieszczeniu z drzwiami znajdującymi się na wprost wejścia do łazienki. Podajnik papieru toaletowego znajduje się na ścianie po lewej stronie w pierwszej kabinie i po prawej w drugiej kabinie względem muszli.

Po wejściu do toalety damskiej na ścianie po prawej stronie znajdziesz dwie umywalki. Dozownik mydła znajduje się na tej samej ścianie co umywalki, pośrodku pomiędzy nimi. Suszarka do rąk znajduje się na ścianie po lewej stronie względem umywalek. Dwie kabiny z muszlami toaletowymi znajdują się po prawej stronie w kolejnym  pomieszczeniu, do którego drzwi wejściowe znajdują się na godzinie pierwszej od wejścia do łazienki. Podajnik papieru toaletowego znajduje się na ścianie po prawej stronie w pierwszej kabinie i po lewej w drugiej kabinie względem muszli.

Toaleta dostępna, parter.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Możesz do niej dotrzeć przechodząc przez salę konferencyjną oznaczoną numerem 105. Po jej prawej stronie znajdziesz drzwi oznaczone piktogramem osoby z niepełnosprawnością. Klucz do toalety otrzymasz w pokoju numer 109 na parterze w punkcie obsługi osób z niepełnosprawnością. Po wejściu do toalety na ścianie po lewej stronie znajduje się muszla toaletowa a obok niej  umywalka. Dozownik mydła znajduje się na tej samej ścianie co umywalka, po prawej stronie baterii. Podajnik ręczników papierowych znajduje się na ścianie po prawej stronie względem umywalki. Podajnik papieru toaletowego znajduje się na ścianie po lewej stronie względem muszli.

Klatki schodowe.

Z pięter, na których znajduje się Urząd Gminy Brodnica możesz także zejść na parter klatkami schodowymi. Jedna z nich ma bezpośrednie weście z tyłu budynku od parkingu. Druga klatka schodowa prowadzi z parteru na drugie piętro i znajduje się bezpośrednio przy windzie.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego [pobierz]

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Metryka

sporządzono
2020-03-31 przez Justyna Klimowska
udostępniono
2020-03-31 00:00 przez Czubiel Sławomir
zmodyfikowano
2024-04-15 12:30 przez Czubiel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2036
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.